Біоетика як навчальна дисципліна.Навчальна дисципліна (елективний, вибірковий курс): “Біоетика”.

Кількість навчальних годин – 60 ( 2   кредити ЕСТS).

Лекцій – 0 годин, семінарських занять – 30 годин, самостійної роботи – 30 годин. Вивчається на 3 або 5 курсі впродовж одного семестру. 

Зміст дисципліни структуровано  в 1 модулі та 6 змістових модуля.

Тематичний план курсу .

Змістовий модуль № 1.     Біоетика в історії культури та цивілізації.

 Тема заняття 1        Розвиток людського знання, драма “надспеціалізації”, біоетика як комплексна наука.                                                 

Питання семінарського заняття:

1.      Розгалуження та спеціалізація як спосіб розвитку людського знання в історії.

2.      Надспеціалізація: звуження компетенції та “професійний кретинізм”. Пошук міждисциплінарного рішення.

3.      Безвихідь конфлікту між гуманітарним та природничим знанням. Викривленість світогляду науковця-спеціаліста та її наслідки для розвитку людства.

4.      Комплексна дисципліна біоетика: спроба вирішення конфлікту гуманітарних та природничих складових біотехнологій та медичної лікувальної практики.

 

Тема заняття 2        Історичне тло та безпосередні причини утворення біоетики.

Питання семінарського заняття:

 1.          Гуманітарні катастрофи 19-20 сторіч та сприйняття їх людством.

2.          Недостатність традиційної етики та корпоративної лікарської деонтології.

3.          Правозахисний рух та гуманізація суспільства як чинники проблематизації медико-етичних уявлень.

 

 

Змістовий модуль № 2.     Найзагальніші теоретичні засади біоетики.

 

Тема заняття 3         Структура етичних систем. Принципи та норми: співвідношення.

Питання семінарського заняття:

 1.          Принцип як первинна засада та основа інтерпретації конкретних позицій.

2.          Принципи в науці, юриспруденції, медицині (принцип причинності, презумпція невинності, “не нашкодь” ). 

3.          Попередники біоетичних принципів: ставлення до природи, живого, пацієнта в історії людства.

 

 

Тема заняття 4        Діяльність А.Швейцера. Критика сучасної європейської культури.
Принцип благоговіння перед життям.

Питання семінарського заняття:

 1.          Біографія А.Швейцера.

2.          Кризовий стан європейської культури та етики за А.Швейцером.

3.          Біоетичне значення принципу “благоговіння перед життям”.

 

 


Тема заняття  5  Принципи біоетики за Бічампом і Чілдрессом.

Питання семінарського заняття:

 

1.          Принцип автономії особистості.

2.          Принцип “роби благо” та сфера його значення.

3.          Біоетичне тлумачення принципу “не нашкодь”.

4.          Принцип справедливості.

 

Змістовий модуль № 3.    

Біоетика та антропологія – проблема природи людини.

 

Тема заняття  6       Зв'язок  етичних та антропологічних уявлень.

Питання семінарського заняття:

 1.          Історія та завдання антропології. Усвідомлення сутності людини в різних культурах.

2.          Зв’язок антропологічних уявлень з етичними: людина як об’єкт і суб’єкт етичного ставлення.

3.          Етичні проблеми реаніматології як приклад впливу етики та антропології.

4.          Застосування принципу автономії до проблеми припустимості евтаназії

 

 

Тема заняття  7       Проблема аборту та антропологічні уявленя.

Питання семінарського заняття:

 1.          Різноманітність позицій щодо припустимості аборту, класифікація типів аборту за мотивами.

2.          Релігійно-консервативна позиція, її аргументи та вади.

3.          Лібералістська позиція та її вади.

4.          Градуаційна (градуалістська, поміркована) позиція як компроміс – її недоліки.

 


 

Тема заняття  8       Біоетичний  аспект сучасних репродуктивних технологій.

Питання семінарського заняття: 

1.          Проблеми екстракорпорального запліднення.

2.          Етичні проблеми сурогатного материнства.

3.          Зв’язок етичних та правових аспектів при  застосуванні сучасних репродуктивних технологій.

 

 

Тема заняття  9       Біоетичні проблеми клонування, трансплантології та генної інженерії.

Питання семінарського заняття: 

1.          Проблема правового та етичного статусу генетичної інформації.

2.          Світоглядні проблеми втручання людини в процес передачі генетичної інформації. Євгеніка.

3.          Медико-етичні проблеми генної терапії.

4.          Припустимість клонування людини як світоглядно-етична проблема.

5.          Етичні проблеми трансплантології.

 


Тема заняття  10     Здоровий спосіб життя та медико-етичні проблеми наркоманії та алкоголізму.

Питання семінарського заняття: 

1.          Поняття здоров’я.  Здоровий образ життя.

2.          Проблема легалізації наркотиків та свободи вибору людини.

3.          Трансформація особистості наркозалежного та супутні етичні питання.

 


 

Змістовий модуль № 4.     Біоетика та практична медицина.

 Тема заняття 11      Моделі та правила взаємодії лікаря та пацієнта.

Питання семінарського заняття:

 1.      Чотири моделі взаємодії лікаря та пацієнта за Робертом Вітчем.

2.      Три правила взаємовідносин лікаря та пацієнта.

 

 

Тема заняття 12      Соціальна етика медицини.

 Питання семінарського заняття:

 
1.      Право на охорону здоров’я серед прав людини.

2.      Проблема ринкових відносин в медицині.       

3.      Проблема рівності доступу до медичних послуг.

4.      Проблема якості медицини.

5.      Проблема нерівномірного розвитку країн світу та якості охорони здоров’я.

 

 

Змістовий модуль № 5.     Біоетика та наукові дослідження. 

Тема заняття 13  Біоетичні проблеми наукових досліджень
 

Питання семінарського заняття:

 1.          Злочинність сваволі в медичних та біологічних дослідженнях: злочини нацистської Німеччини як феномен “нового варварства”.

2.          Гуманізм як етичний принцип, його зміст та наслідки.

3.          Регулювання медико-біологічних досліджень над людиною, тваринами.

4.          Права піддослідних з обмеженою дієздатністю: дітей та психічно хворих.

5.          Різновиди медико-біологічних експериментів та їх особливості

 

 

 

Змістовий модуль № 6.    

Біоетика та правова база медичної та дослідницької діяльності.


Тема заняття 14      Права людини як визначальне джерело біоетичного регулювання.

Питання семінарського заняття:

 
1.      Історія уявлень про права особистості, виникнення терміну “права людини”.

2.      Відмінність природних прав людини та штучних – таких, що встановлюються державами.

3.      Роль прав людини як етичного регулятиву.

4.      Права людини та медицина. Права людини як фактор формування біоетики.

 

 

Тема заняття 15      Правове регулювання медицини та біоетика.

Питання семінарського заняття:

 1.      Правові документи біоетичного регулювання.

2.      Структура та роль етичних комітетів.