Історія економічних вчень як навчальна дисципліна. 

Навчально-методичний комплекс

з елективного курсу

 


«Історія економічних вчень»

 


Для студентів 2-го курсу

стоматологічного факультету

УКЛАДАЧІ:

 

І.В.Васильєва – кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри філософії та соціології

 

О.В.Романюк – викладач кафедри філософії та соціології

 

 

                      Тема 1.Предмет і завдання курсу історії економічних вчень.

       Предмет історії економічних вчень. Місце в системі економічних дисциплін. Мета і задачі дисципліни. Особливості методології.

      Наукові підходи до структування та періодизації історії економічних вчень.

      Парадигми і програми досліджень. Проблеми реінтеграції вітчизняної економічної думки в світову.

      Значення історії економічних вчень для оволодіння культурою економічного мислення, розуміння його альтернативності та масштабності.

      Логіка та структура курсу.

                                         

                                                   План лекції

 

1. Пердмет історії економічних вчень.

2. Історія економічних вчень в системі наук та її еволюції.

3. Періодизація та парадигма історії економічних вчень.

4. Значення історії економічних вчень.

                                               

                                                  Література

 

1.Агапова И.И. История экономической мысли: Курс лекций. –М.: ЭКМОС,1998.

2.Аникин А.В. Юность науки: Жизнь и идеи мыслителей – экономистов до Маркса. – М., 1985.

3.Блауг, Марк. Економічна теорія в ретроспективі . – К.: „Основи” , 2001.

4.Всемирная история экономической мысли. В 6-ти Т./ Гл. Ред. В.Н. Черковец. – М.: Мысль, 1987-1998.

5.Жид Ш., Рист Ш. История экономических учений. – М.,Экономика, 1995.

6.Злупко С.М. Історія економічних учень. – Львів, 1997.

7. История экономических учений / Под.Ред. В.Автономива: Учеб.пособие. – М.,2001.

 

         Тема 2. Економічна думка Стародавнього Сходу, античності та середньовіччя.

 

       Економічна думка стародавнього світу. Пам'ятки економічної думки Стародавнього Єгипту.

       Закони царя Хаммурапі. Економічна думка Стародавньої Азії (Індії, Китаю). Конфуціанство, легізм, даосизм, моїзм, трактат „ Гуань-цзи”, збірник праць „ Лунь юй”.

       Економічна думка Стародавньої Греції. Економічні ідеї грецьких античних мислителів (Ксенофонт, Платон, Арістотель). Економіка і хрематистика.

       Економічна думка Стародавнього Риму (Катон Старший, Варрон, Гракхи, Коломелла).

Вчення про раціональне ведення господарства. Економічна основа Римського права.

       Економічна думка середньовіччя. Особливості економічної думки раннього середньовіччя ( V-X ст.). Економічні погляди раннього християнства. Августин Блаженний. Економічні ідеї „ Салічної правди” , „ Капітулярія про вілли”. Економічні погляди каноністів в епоху зрілого середньовіччя ( XI-XV ст.). Схоластичний метод дослідження. Ф. Аквінський про багатство, „ спаведливу ціну” , лихварство.

       Екномічна думка України доби середньовіччя. „ Руська правда” . „Повість временних літ”. „ Повчання дітям” Володимира Мономаха. Гальцько – Волинський литопис. Полемічні рукописи 80-х рр. XVI ст.

 


                                                 План лекцій

 

1. Загальні закономірності формування економічної думки стародавньго світу.

2. Економічні уявлення Стародавньго Сходу.

3. Характеристика економічної думки Стародавньої Греції.

4. Економічна думка Стародавнього Риму.

5.Економічні ідеї середньовіччя.

                              

                                                План семінарського заняття

 

1. Особливості економічної думки Стародавнього Сходу: Єгипту, Індії, Вавілонії. Китаю.

2. Економічна думка античного світу:

    а) економічні уявлення Стародавньої Греції ( Ксенофонт, Платон, Арістотель);

    б) економічні погляди в Стародавньому Римі ( Катон Старший, Варрон, Гракхи, Колумелла).

3. Економічна думка середньовіччя (Августин Блаженний, Т. Мор, Т. Кампанелла,Ф. Аквінський )

4. Економічна думка Стародавньої Русі.

                                                 

                                                 Теми рефератів

 

1.Порівняльна характеристика економічної думки Стародавнього Сходу й античного світу.

2.Економічні ідеї Арістотеля : перші аналітичні спроби.

3.Оцінки та значення меркантилізму в розвитку економічних ідей.

                                                    

                                                  Література

 

1.Аникин А.В. Юность науки: Жизнь и идеи мыслителей – экономистов до Маркса. – М., 1985.

2. Игнатенко А.А. Ибн Хальдун. – М.: Мысль, 1990.

3. Всемирная история экономической мысли. В 6-ти Т./ Гл. Ред. В.Н. Черковец. – Т. 1. - М.: Мысль, 1987.

4. Майбурд Е. М. Введение в историю экономической мысли. – М., 1996.

5. Полянский Ф.Я. Адам Смит как критик феодализма и меркантилизма. – В кн.: Адам Смит и современная политическая экономия. / Под ред. Н.А  Цагалова. – М.: Изд-во Моск. ун-та,1979.

6. Штейн В.М. Гуань-цзы: Исследование и перевод. – М., 1959.

  

            Тема 3. Меркантилізм та економічна думка доби Відродження.

 

      Умови виникнення меркантилізму. Загальна характеристика системи меркантилізму. Меркантилізм як перша економічна доктрина епохи первісного нагромадження капіталу. Етапи розвитку економічної політики меркантелізму: муніципальний меркантилізм, система грошового балансу (монетаризм), система торгівельного балансу (мануфактурний меркантилізм).

       Основні етапи розвитку меркантилістської доктрини та її фундатори. Ранній меркантилізм  (XV - XVI ст.). Пізній меркантилізм  (XVI I - XVI I I ст.). Представники англійського меркантилізму: У. Стаффотд, Т. Мен. Розповсюдження меркантилістських ідей у Франції: А. Монкретьєн, Ж-Б. Кольбер. Італійський меркантилізм монетеристського спрямування: Г.Ск'яруффі, Б. Даванцатті.

          Економічна політика і сучасність. Суперечливий характер оцінки меркантилізму в світовій економічній думці. Критика меркантилізму А. Смітом та позитивні відгуки Дж. М.  Кейнса . Відображення ідеї монетаризму та протекціонізму в теоріях новітньго періоду і  економічній політиці України.

          Памфлетисти XVI I - XVI I I ст.: Д. Норс, Дж.Лоу, Р. Кантільйон. Філософія „ природного права” та її внесок в економічну теорію ( Т. Гоббс, Дж.Локк, Д.Юм. ).

 

                                                    План лецій

 

1.Загальна характеристика, суть меркантилізму:

   а) методологічний аспект;

   б) природа грошей, грошовий обіг;

   в) суть та джерела суспільного баганства;

   г) елементи економічної політики.

2. Еврлюція та складові меркантилістської доктрини:

   а) система грошового балансу в ранньому меркантилізмі;

   б) пізній меркантилізм та система торгового балансу;

   в) меркантилізм в окремих країнах.

3. Значення меркантилізму в виникненні і подальшому формуванні історії економічної думки.

4. Економічна думка доби Відродження.

 

                                               План семінарського заняття.

 

1. Причини винекниння та суть меркантилізму.

2. Характеристика системи грошового балансу ( У. Стаффорд, Г.Скаруффі).

3. Аналіз системи торгівельного балансу ( Т. Мен, А. Серра).

4. Економічні погляди А. Д. Монкретьєна. Кольбертизм.

 

                                                      Теми рефератів

 

1. Оцінки та значення меркантилізму в розвитку економічних ідей.

2. Філософія „ природного права” та її внесок в економічну теорію ( Т. Гоббс, Дж. Локк, Д. Юм).

 

                                                       Література

1. Аникин А.В. Юность науки: Жизнь и идеи мыслителей – экономистов до Маркса. – М., 1985.

2. Блауг, Марк. Економічна теорія в ретроспективі . – К.: „Основи” , 2001.

3. Всемирная история экономической мысли. В 6-ти Т./ Гл. Ред. В.Н. Черковец. – Т. 1. - М.: Мысль, 1987.

4.Капелюшников Р. Меркантелизм как высшая стадия либерализма // МЭ и МО. – 1192.-№ 9.

5. Майбурд Е.М. Введение в историю экономической мысли. – М.,1996.

6. Ядгаров Я.С. История экономических учений. – М., 1996.

 

 

 

                   Тема 4. Антимеркантилізм та виникнення класичної політичної економії.

 

       Антимеркантилізм як перхідний етап до виникненя класичної політичної економії. Соціально-економічні  умови виникненя класичної політичної економії. Загальна характеристика та методологічні принципи класичної теоретичної доктрини. Етапи розвитку класичної політичної економії.

       Зародження класичної політичної економії в Англіїї: політико-економічна концепція.
Становлення класичної економічної теорії у Франції. Особливості економічних поглядів П. Буагільбера.

       Економічні ідеї фізіократизму. Ідейно-теоретичні витоки вчення Ф. Кене і його секти. Методологія економічних досліджень Ф. Кене, вчення про цінність, ціну та гроші. Аналіз капіталу та „Економічна таблиця” Ф.Кене.

       Розвиток ідеї фізіократів у творах А.Р Тюрго, Е.Кондільяка та подальша доля фізіократизму.

                       

                                              План лекції

 

1. Економічна сутність і основні риси антимеркантилізму.

2. Зародження класичної політичної економії та особливості її методології.

3. Вчення У. Петті та П. Буагільбера.

4. Економічні ідеї фізіократів та їх опонентів. 

           

                                                План семінарського заняття.

 

1. Виникнення та етап становлення класичної політичної економії.

2. Особливості методології класичної школи.

3.Економічні погляди У. Петті та П. Буагільбера.

4. Фізіократизм як передвісник економічного лібералізму. Економічні погляди Ф.Кене.

5. Наукова спадщина  А.Р Тюрго, Е.Кондільяка.

 

                                                      Теми рефератів

 

1. Інтелектуальна біографія Франсуа Кене.

2. „Економічна таблиця” Ф.Кене: наукове значення.

 

                                                        Література

 

1. Аникин А.В. Юность науки: Жизнь и идеи мыслителей – экономистов до Маркса. – М., 1985.

2. Аникин А.В. ,  Аникин В.А. Уильям  Петти (английский экономист и статистик, родоначальник класической буржуазной политической экономии). – М.,1986.

3. Дроздов В.В. Франсуа Кенэ (французский экономист XVI I I в.). М., 1988.

4. Коваленко И.И  «Экономическая таблица» Ф.Кенэ и ее современные экономико-математические интерпритации. – М., 1967.

5. Мешко  І.Н . Історія економічних вчень. –К., 1994.

 

 

 

 

 

           Тема 5. Теоретичні основи класичної школи в працях А. Сміта та Д. Рікардо.

     Особливості подальшого становлення  класичної політичної економії в Англіїї. Контури формування економічної парадигми А. Сміта. Методологія дослідження А.Сміта. Праця А. Сміта. „Дослідження про природу і причини багатства народів”. Ідеї економічного лібералізму А. Сміта:  вчення про природний порядок, економічні закони, „невидиму руку”, „економічну людину”, по роль держави в ринковій системі. Теорія цінності для однофакторного та багатофакторного суспільства, вчення про капітал. Теорія заробітної плати, прибутку та ренти. Розвиток А. Смітом вчення про суспільне відтворення. Економічний оптимізм теоретичної спадщини А. Сміта та її місце в світовій економічній науці.

         Загальна характеристика економічного песимізму. Розвиток теоретичної системи класичної політичної економіі в науковій спадщині Д. Рікардо. Осбливості методології Д. Рікардо. Аналітична та емпірична трудові теорії цінностей. Концепція витрат виробництва. Розвиток Рікардо кількісної теорії грошей. Теорія заробітної плати та прибутку. Концепція земельної ренти. Обгрунтування принципів ліберальної зовнішньоекономічної політики в концепції порівняльних переваг. Чинники впливу ідей Д. Рікардо на подальшу еволюцію економічної думки.

 

План лекції

 

1.                 Економічне вчення А. Сміта як ідеологія ринкового лібералізму.

2.                 Теоретична система класичної політичної економії у викладенні А. Сміта.

3.                 Місце та роль теоретичної спадщини А. Сміта в світовій економічній думці.

4.                 Економічне вчення Д. Рікардо.

 

План семінарського заняття

 

1.                                    Ідеологія ринкового лібералізму в економічному вченні А. Сміта:

         а) вчення про природний порядок, „невидиму руку”, „економічну людину”;

         б) принципи ліберальної економічної політики.

2.      Розробка А. Смітом теоретичної системи класичної політичної економії:

         а) методологія досліджень;

         б) теорія вартості;

         в) вчення про поділ праці, обмін, гроші;

         г) доходи та їх розподіл;

         д) вчення про капітал, його структуру, відтворення, продуктивну та непродуктивну працю.

3.      Економічне вчення Д. Рікардо:

         а) особливості методології;

         б) теорія цінності та концепція витрат виробництва;

         в) теорія зарплати, прибутку та кількісна теорія грошей;

         г) концепція земельної ренти;

         д) проблема відтворення та криз, концепція порівняльних переваг.

4.      Значення теоретичної спадщини А. Сміта та Д. Рікардо в становленні світової економічної думки.

 

Тема рефератів

1. Характеристика праці А. Сміта „Дослідження про природу і причини багатства народів”.

2. Порівняльний аналіз економічних вчень А. Сміта та Д. Рікардо.

 

Література

1.Адам Смит и совренная политическая экономия / Под ред. Н.А. Цаголова. – М., 1979.

2. Аникин А.В. Адам Смит, русская мысль и наши проблемы // МЭ и МО – 1990. - №7.

3. Аникин А.В. Адам Смит. – М., 1968.

4. Аникин А.В. Юность науки: Жизнь и идеи мыслителей – экономистов до Маркса. – М., 1985.

5. Афанасьев В. С. Давид Рикардо. – М., 1988.

6. Блауг, Марк. Економічна теорія в ретроспективі. – К.: „Основи”, 2001.

7. Майбурд Е.М. Богатство народов // ЭКО, 1990, №10.

 

Тема 6. Еволюція класичної політичної економії в першій половині ХІХ ст.

 

         Передумови трансформації класичної політекономії на межі ХVІІІ – ХІХ ст. Еволюція пострікардіанства та обриси песимістичної течії класичної школи. Економічні ідеї Т.Р. Мальтуса. Теорія недоспоживання та концепція перевиробництва. Закон народонаселення та трактування земельної ренти. Сучасне мальтузіанство.

         Оптимістичний напрям класичної школи. Французька течія економічного оптимізму у представленні Ж.-Б. Сея. Еволюція класичної теорії цінності в концепції трьох факторів виробництва. Теорія ринків та економічної рівноваги. Закон Сея та поняття виробничих послуг.

         Теорія економічної гармонії. Теорії обміну послугами та „економічних гармоній” Ф. Бастіа. Теорія розподілу суспільного продукту. Теорія економічної гармонії Г. Ч. Керрі. Теорія національної економіки та протекціонізму.

         Англійська течія економічного оптимізму. Економічні погляди У. Н. Сеніора: суб’єктивно-психологічна інтерпритація цінності та факторів виробництва. Теорії утримання, відносної та граничної корисності, попиту та пропозиції.

         Теоретична спадщина Дж. Р. Мак-Кулоха та Д. Мілля.

         Основні риси класичної школи політичної економії. Теоретичний синтез Дж. С. Мілля як завершення ідеології класичної політичної економії. Праця Дж. Мілля „Принципи політичної економії”. Синтез економічних теорій вартості, капіталу, прибутку, ренти. Теорія відтворення. Обгрунтування принципів соціальної та економічної політики. Теорії попиту і пропозиції та економічної рівноваги. Теорія корисності. Теорія монополії і конкуренції. Започаткування економічного реформізму.

         Класична теорія і сучасна економічна наука.

 

План лекцій

1. Песимістична течія класичної школи в працях Т.Р. Мальтуса.

2. Оптимістичний напрям класичної школи в теорії Ж.-Б. Сея.

3. Теорії економічної гармонії в працях Ф. Бастіа та Г.Ч. Керрі.

4. Економічні погляди У. Н. Сеніора.

5. Теоретична спадщина Дж.Р. Мак-Кулоха та Д. Мілля.

6. Теоретичний синтез Дж.С. Мілля як завершення ідеології класичної школи.

 

План семінарського заняття

1. Економічні погляди Т.Р. Мальтуса:

         а) теорія народонаселення;

         б) трактування земельної ренти;

         в) теорія реалізації.

2. Економічні ідеї Ж.Б. Сея:

         а) теорія трьох факторів виробництва;

         б) теорія ринків та реалізації, „закон Сея”.

3. Теорія економічної гармонії Ф. Бастіа та Г.Ч. Керрі.

4. Економічні погляди У.Н. Сеніора:

         а) аналіз цінності та корисності;

         б) теорія „утримання”;

         в) вчення про монополізацію та ціноутворення, гроші та доходи.

5. Економічні дослідження Дж.Р. Мак-Куллоха та Д. Мілля.

6. Завершення класичної політичної економії Дж.С. Міллєм:

         а) теорії вартості, ціноутворення та доходів;

         б) вчення про капітал та суспільне відтворення;

         в) теорія економічної рівноваги;

         г) теорія монополії і конкуренції.

 

Теми рефератів

1. Еволюція класичної теорії цінності в першій половині ХІХ століття.

2. Песимізм Т.Р. Мальтуса і оптимізм Ж.Б. Сея відносно долі капіталізму.

3. Постулати класичної політичної економії в праці Дж.С. Мілля „Основи політичної економії”.

 

Література

1 Аникин А.В. Юность науки: Жизнь и идеи мыслителей – экономистов до Маркса. – М., 1985.

2. Блауг, Марк. Економічна теорія в ретроспективі. – К.: „Основи”, 2001.

3. Волков Ю.В. Очерк теории развития буржуазной политэкономии. – Л., 1988.

4. Всемирная история экономической мысли. В 6-ти Т. / Гл. ред. В.Н. Черковец. – Т. 1. – М.: Мысль, 1987.

5. Корнійчук Л.Я. Історія економічних учень. – К. 2001.

6. Шаститко А. Неоклассическая экономическая теория: критический анализ предпосылок // МЭ и МО. – 1995. - №10.

 

Тема 7. Критичний напрям політичної економії. Формування соціалістичних ідей

         Критика капіталізму та ідеалізація дрібного виробництва в працях С. Сісмонді. Предмет і метод політичної економії у С. Сісмонді. Філософія недоспоживання, теорія відтворення і криз. Вчення С. Сісмонді про вартість, гроші, капітал, прибуток. Принцип державного втручання.

         Економічні дослідження П.Ж. Прудона. Теорія „конституйованої вартості” та земельна рента. Ідея „робочих грошей” в проекті реформування суспільства через реформування обміну.

         Економічні погляди соціалістів-рікардіанців (В.Томсон, Дж. Грей, Дж. Брей, Т. Годскін).

         Економічні ідеї К.І. Родбертуса. Проблема розподілу і теорія вартості. Земельна рента у визначенні Родбертуса. Ідея „державного соціалізму” та теорія криз.

         Економічна програма Ф. Лассаля. „Залізний закон заробітної плати”. Роль держави в суспільно-економічних процесах.

План лекції

1. С. Сісмонді як критик „економічної ортодоксії”.

2. Проект реформування суспільства П.Ж. Прудона.

3. Економічні ідеї соціалістів-рекардіанців.

4. Економічне вчення К.І. Родбертуса.

5. Економічна програма Ф. Лассаля.

 

 

План семінарського заняття

1. Вчення С. Сісмонді:

         а) предмет і метод політекономії;

         б) аналіз вартості, грошей, капіталу, прибутку;

         в) теорія відтворення і криз.

2. Економічне вчення П.Ж. Прудона:

         а) теорія „конституйованої вартості”;

         б) проект реформування обміну.

3. Соціалісти-рікардіанці (В.Томсон, Дж. Грей, Дж. Брей, Т. Годскін).

4. Економічні погляди К.І. Родбертуса:

         а) теорія вартості та земельної ренти;

         б) теорії розподілу, криз та ідея „державного соціалізму”.

5. „Залізний закон заробітної плати” Ф. Лассаля.

 

Теми рефератів

1. Прудонізм в межах економічного вчення.

2. Економічні ідеї соціалістів-рікардіанців.

 

Література

1. Аникин А. В. Сисмонди и его роль в развитии политической экономии: К 200-летию со дня рождения // Вопросы экономики. – 1973. - №6.

2. Аникин А.В. Юность науки: Жизнь и идеи мыслителей – экономистов до Маркса. – М., 1985.

3. Валовой Д.В., Лапшина Г.Е. Имена на обелиске. – М., 1980.

4. Всемирная история экономической мысли. В 6-ти Т. / Гл. ред. В.Н. Черковец. – Т. 1. – М.: Мысль, 1987.

5. Веселов Ю. В. Экономическая социология: История идей. Спб., 1995.

6. Жид Ш., Рист Ш. История экономических учений. – М., 19995.

 

Тема 8. Економічні вчення західноєвропейських соціалістів-утопістів

 

         Історичне походження утопічного соціалізму. Виникнення утопічного соціалізму в Західній Європі (поч. ХІХ ст.) і його загальна характеристика.

         Проект нової індустріальної системи та критика капіталізму А. Сен-Сімона.

         Історична концепція Ш. Фурє. Критика капіталізму та вчення про комуністичну асоціацію.

         Особливості англійського утопічного соціалізму. Практична діяльність Р. Оуена. Проект „трудових грошей” і „справедливого обміну”.

 

План лекції

1. Походження утопічного соціалізму та загальна характеристика.

2. Утопічний проект А. Сен-Сімона.

3. Історична концепція Ш. Фур’є.

4. Англійський утопічний соціалізм в дослідженнях Р. Оуена.

 

План семінарського заняття

1. Предісторія Західноєвропейського соціалізму-утопізму.

2. Нова індустріальна система А. Сен-Сімона.

3. Вчення про комуністичну асоціацію та історична концепція Ш. Фурє.

4. Утопічний соціалізм в працях та практичній діяльності Р. Оуена.

 

Тема рефератів

1. Ідейні витоки та походження соціалістичного утопізму.

2. Утопічний соціалізм як ідейне джерело марксизму.

 

Література

1. Аникин А.В. Юность науки: Жизнь и идеи мыслителей – экономистов до Маркса. – М., 1985.

2. Брагинский С.В., Певзнер Я. А. Политическая экономия: дискусионные проблемы, пути обновления, - М., 1991.

3. Будущее науки: Вып. 5 / Отв. ред. Е.Б. Этингоф. – М., 1972.

4. Валовой Д.В., Лапшина Г.Е. Имена на обелиске. – М., 1980.

5. Зарин П. Роберт Оуэн (к 200-летию со дня рождения) // Вопросы экономики. – 1971. - №12.

6. Кучеренко Г.С. Сен-Симонизм в общественной мысли ХIХ в. – М., 1975.

 

Тема 9. Історична школа та розвиток її традицій

 

         Зародження та методологічна самобутність системи національної політичної економії Німеччини.

         А. Мюллер і Ф. Ліст – попередники історичної школи. Започаткування Ф. Лістом науки про національне господарство. Теорія стадій економічного розвитку Ф. Ліста. Доктрина „індустріального виховання нації” та обгрунтування політики державного протекціонізму.

          Стара історична школа (В. Рошер, Б. Гільдебранд, К. Кінс) та особливості її методології. Опозиція класичній школі, критика гедонізму. Періодизація етапів еволюції господарства. Капітал, вартість, прибуток, гроші, приватна власність у трактуванні старою історичною школою.

         Історичні умови формування нової (молодої) історичної школи. Методологічні зміни. Економічні погляди Г. Шмоллера, Л. Брентано, К. Бюхера. Критика методу класичної політичної економії. Консервативний та буржуазно-ліберальний напрями. Теорії державного регулювання економіки та започаткування соціал-націоналістичних ідей.

         Подальший розвиток історичного напряму в працях В. Зомбарта та М. Вебера. Виникнення інституціонального напряму в німецькій політичній економії. Теорії „гармонії ітересів” та „соціального плюралізму” В. Зомбарта. М.Вебер про роль протестанської етики в підприємництві.

         Соціальна школа Німеччини (Р. Штольцман, Р. Штаммлер, Ф. Оппенгеймер, К. Діль, О. Шпан). Економіко-правовий підхід та етичний метод в політичній економії.

 

План лекції

1. Ф. Ліст як фундатор теоретичних засад історичної школи.

2. Стара історична школа в Німеччині (В. Рошер, Б. Гільдебранд, К. Кінс).

3. Нова (молода) історична школа (Г. Шмоллер, Л. Брентано, К. Бюхер).

4. Розвиток традицій історичної школи в творчості М. Вебера та В. Зомбарта.

5. Соціальна школа Німеччини (Р. Штольцман, Р. Штаммлер, Ф. Оппенгеймер, К. Діль, О. Шпан).

 

План семінарського заняття

1. Історичні умови зникнення історичної школи.

2. „Національна система” політичної економії Ф. Ліста:

         а) продуктивні сили та множинність факторів економічного розвитку;

         б) „індустріальне виховання нації”; політика державного протекціонізму.

3. Стара історична школа в Німеччині (В. Рошер, Б. Гільдебранд, К. Кінс).

4. Консервативний (Г. Шмоллер) та буржуазно-ліберальний (Л. Брентано) напрями нової (молодої) історичної школи. Економічні погляди К. Бюхера.

5. Традиції історичної школи в дослідженнях М. Вебера та В. Зомбарта.

 

Теми рефератів

1. Німецька історична школа як ідейна опозиція класичній школі.

2. Спільні риси і відмінності старої та нової історичних шкіл в Німеччині.

3. Дослідження М. Вебером господарської етики світових релігій.

 

Література

1. Автономов В.С. Человек в зеркале экономической теории. – М., 1993.

2. Всемирная история экономической мысли. В 6-ти Т. / Гл. ред. В.Н. Черковец. – Т. 2. – М.: Мысль, 1987.

3. Витте С. Ю. Национальная экономия и Фридрих Лист//Вопросы экономики.-1992, №2,3.

4. Козловський П. Этическая экономия как синтез экономической и этической теории// Вопросы философии, 1996,№8.

5. Трельч Э. Историзм и его проблемы – М.,1994.

6. Шпакова Р. Вернер Зомбарт – германский феномен// Социологические исследования,1997,№2.

 

 

Тема 10. Марксистське економічне вчення

 

 

     Історичні умови зародження і початок формування марксистської політичної економії в 40-50 рр. XIX ст. Ідейно-теоретичні джерела економічної теорії марксизму. Особливості методології К.Маркса та марксистської школи. Спорідненість та відмінність марксистської та класичної шкіл.

     Проблеми політичної економії в „Капіталі” К.Маркса, структура праці. Марксова теорія вартості, грошей, товарного виробництва. Вчення про капітал та його форми. Концепція прибутку та заробітної плати в марксизмі. Теорія додаткової вартості. Модель інвестиційного процесу та теорія циклічних коливань. Вчення про економічну еволюцію капіталізму. Критичний аналіз історії економічної думки в творах К.Маркса і Ф.Енгельса.

      Економічні ідеї ортодоксального марксизму.

      Ліворадикальна ревізія марксизму. Економічні ідеї більшовизму (В.І. Ленін).

      Критичний марксизм в Росії та Україні. Економічні погляди представників „легального марксизму” (П.Струве, М.Туган-Барановський, С.Булгаков, М.Бердяєв).

 

План лекції

1. Зародження марксистської економічної теорії.

2. Теоретичні проблеми „Капіталу” К.Маркса.

3. Праці К.Маркса та Ф.Енгельса 70-90-х роках.

 

План семінарського заняття

1. Умови виникнення, ідейні витоки та методологія марксизму.

2. Структура „Капіталу” та економічне вчення К.Маркса:

а) трудова теорія вартості;

б) додаткова вартість та основний економічний закон капіталізму;

в) капітал та його форми;

г) „перетворені форми” додаткової вартості: прибуток, процент,рента;

д) циклічні коливання та модель інвестиційного процесу.

3. Вчення про економічну еволюцію капіталізму та вплив марксизму на подальший розвиток економічної думки.

 

Теми рефератів

1. Спільні риси і відмінності класичної політичної економії та економічної теорії марксизму.

2. Аналіз історії економічної думки у IV томі „Капіталу” К.Маркса.

 

Література

1. Болдырев И. Работа К.Маркса над «Капиталом» в 1863-1867 гг. // Вопросы экономики. – 1980. - №3.

2. Брагинский С.В., Певзнер Я.А. Политическая экономия: дискуссионные проблемы, пути обновления. – М.: Мысль, 1991 – ч.III,гл.I.

3. Леонтьев Л.А. Роль Ф.Энгельса в формировании и развитии марксистской экономии. – М.,1972.

4. Майбурд Е.М. О понятии «эксплуатация» у Карла Маркса // МЭ и МО. – 1993, №1.

5. Мотылёв А.С., Мотылёв В.В Научный подвиг К.Маркса (Очерки о «Капитале»). – М.,1987.

6. Очерки по истории «Капитала» К.Маркса. – М.,1983.

 

 

Тема 11. Маржиналізм. Становлення неокласичної традиції в економічній теоріїї.

 

Формування неокласичної традиції у західній політекономії у другій половині XIXпершій половині XX ст.

Причини виникнення та особливості методології маржиналізму. Етапи маржинальної революції.

Передвісники маржиналізму(Й.Тюнен, А. Курно, Ж. Дюпюї, Г.Госсен). Започаткування основ граничного аналізу. Первинне формулювання теорії граничної корисності.

Австрійська школа граничної корисності. Предмет і метод дослідження. Суб'єктивно- психологічна концепція цінності та ринкової ціни товару. Економічні погляди К. Менгера, Є. Бем –Баверка, Ф. Візера.

Англійська школа маржиналізму. Суб'єктивізм маржинальних ідей в працях В.С. Джевонса. Запровадження математичних методів дослідження у викладенні маржинальних ідей. Трактування економічної рівноваги як балансу насолоди і страждань. Принцип оптимальної структури споживання. Математичне обоснування В.С. Джевонсом теорії граничної корисності.

Неокласична економічна теорія (economics) у руслі маржиналізму період її виникнення та становлення(90-ті роки XIX ст.)

Кембріджська економічна школа в Англії. „Основи економіки” А. Маршалла. Нова інтерпритація предмету і цілей економічної науки. А. Маршалл як засновник функціонального мікроекономічного аналізу. Синтез класичної та маржинальної теоріїї цінності. Теорія ринкової рівноваги. Концепція еластичності попиту та теорія пропозиції і доходів. Розвиток неокласичної традиції в працях А. Пігу та Р. Хоутрі.

Американська школа маржиналізму в політичній економії. Теорія розподілу Д. Б. Кларка. Економічна статика та економічна динаміка. Закон граничної продуктивності та теорія рівноваги економічної системи Д.Б. Кларка.

Лозанська школа маржиналізму. Методологія математичного аналізу в економічній теорії. Л. Вальрас як засновник загальнорівноважного аналізу. Взаємозв'язок ринків товарів і послуг і ринків факторів виробництва в маркоекономічному моделюванні Л.Вальраса. В.Парето як продовжувач традиційлозанської школи. Теорія оптимуму Парето та розробка проблем раціонального споживчого вибору.

 

План лекцій

1. Виникнення, етапи розвитку та сутність маржиналізму.

2. Економічні погляди передвісників маржиналізму.

3. Австрійська школа маржиналізму.

4. Англійська школа маржиналізму у її представленні В. С. Джевонсом.

5. Кембриджська економічна школа та американська школа маржиналізму.

6. Лозанська школа маржиналізму.

 

План семінарського заняття

1. Методологічні основи та етапи розвитку маржиналізму.

2. Теоретичні розробки передвісників маржиналізму (Й.Тюнен,А.Курно, Ж.Дюпюї, Г.Госсен).

3. Австрійська школа маржиналізму (К.Менгер,Ф.Візер, Є.Бем-Баверк):

а) суб'єктивно-психологічна теорія цінності;

б) закон спадкової граничної корисності;

в) теорія ринкового попиту та ціноутворення;

г) психологічна варіація капіталу, прибутку, проценту.

4. Кембріджська економічна школа та неокласична мікроекономіка А.Маршалла:

а) синтез теорії цінності концепції ринкового ціноутворення;

б) функціонувальний аналіз попиту і пропозиції, ринкова рівновага;

в) основи мікроекономічного аналізу фірми.

5. Американська школа маржиналізму та економічні погляди Д.Б.Кларка:

а) економічна статика  та динаміка;

б) теорія граничної продуктивності факторів виробництва.

6. Лозанська школа маржиналізму (Л.Вальрас, В.Парето):

а) загальнорівноважна модель Вальраса та її кількісні параметри;

б) „оптимум Парето” – критерій ефективного розподілу ресурсів та ринкових благ.

 

Теми рефератів

1. Причини,зміст і наслідки “маржинальної революції”.

2. Закони Госсена і сучасна мікроекономіка.

3. Розвиток неокласичної традиції в працях А.Пігу та Р.Хоутрі.

 

Література

1. Арон Р.Вильфредо Парето: Этапы развития социологической мысли. – М.

2. Баумоль У. Чего не знал Альфред Маршалл: вклад двадцатого столетия в экономическую теорию // Вопросы экономики. – 2001. - №2.

3. Бухарин Н.И. Политическая экономия рантье: Теория ценности и прибыли австрийской школы. – М.,1998.

4. Брагинский С.В.,Певзнер Я.А. Политическая экономия: дискуссионные проблемы, пути обновления. – М.: Мысль,1991.

5. Козак Ю.Г. Современный маржинализм.- К.; Одесса,1985.

6. Федоренко Н.П. Вопросы экономической теории. – М.: Наука, 1994.

7. Шаститко А.Неоклассическая экономическая теория: критический анализ предпосылок // МЭ и МО. - №10.

 

Тема 12. Еволюція неокласичних ідей в першій половині XX ст.

 

Загальна оцінка і теоретичні наслідки еволюції неокласичної традиції.Розвиток граничного (маржинального) аналізу мікроекономічних явищ і процесів.

Проблема вичерпності продуктам та перше визначення виробничої функції Ф.Г.Уїкстіда.Застосування теореми Ейлера про однорідні функції в доведенні вичерпності продукта Ф.Г.Уїкстідом.

Розвиток традицій неокласичної теорії дослідженнях Ф.І.Еджуорта.Теорія обміну і ціни.Поняття „кривих байдужості” та їх застосування в економіці.Започаткування індексного методу дослідження та застосування кількісних і цінових індексів для економічного аналізу ринкової поведінки господарюючих суб'єктів.

Розвиток неокласичної теорії грошей в творчості І.Фішера.Вдосконалення методів економіко-математичного аналізу.Індекс економічних показників („індекс Фішера”).Описання І.Фішером ортодоксального варіанту кількісної теорії грошей за допомогою виведення рівняння обміну.

Стокгольмська (шведська) школа та іі роль в еволюції неокласичних ідей.К.Віксель як засновник стокгольмської школи. Синтез теорії граничної корисності австрійської школи із теорією цін із математичної школи в дослідженнях К.Вікселя.Структурні категорії капіталу в аналізі економічних циклів.”Ефект Вікселя” та концепція кумулятивних процесів.Проблеми загальної економічної рівноваги в дослідженнях Г.Касселя.

Розвиток традицій стокгольмської школи послідовниками К.Вікселя. Е. Ліндаль та поняття „тимчасової рівноваги” і „ міжчасової рівноваги”. Використання категорій „очікувань” в аналізі ринку позичкового капіталу Г. Мюрдалем. Розробка тоерій ринку капіталів Б. Оліном. Дослідження нерівноважних ситуацій за допомогою методу аналізу послідовностей Е. Лундберга. Моделювання двох видів економічних криз.

Оптиамльні складові розподілу розподілу ресурсів в дослідженнях В. Леонтьева. Розвиток методу”Затрати- випуск”.

Внесок в теорію оптимального розподілу ресурсів Л. Канторовича та Т. Кумпанса.

План лекції

 

1.Характиристика напрямів еволюції неокласичної теорії в XX ст.

2. Економічні ідеї Ф.Г. Уїкстіда і Ф.І. Еджуорта.

3. Неокласичні дослідження І. Фішера.

4. Проблеми оптимального розподілу ресурсів в неокласичній теорії.

 

 

План семінарського заняття

1. Проблема вичерпності продукта Ф.Г. Уїкстіда та теорія обміну і ціни

Ф.І. Еджуорта.

2. Теорія загальної рівноваги і концепція проценту І. Фішера.

3. Стокгольська школа в неокласичній теорії.:

    а) економічни погляди Вікселя;

    б) економічні дослідження Г. Касселя;

    в) ідеї стокгольська школи в працях Е. Ліндаля, Г. Мюдаля, Б. Оліна, Е. Лундберга.

4. Проблеми оптимального розподілу ресурсів в дослідженнях В. Леонтьєва,

Л. Канторовича та Т. Кумпанса.