Основи економічної теорії як навчальна дисципліна.Метою викладання дисципліни „Основи економічної теорії ” є опанування студентами системи категорій та найактуальніших теоретичних надбань економічної науки як результату дослідження вузлових проблем економічного розвитку суспільства.

Завданням вивчення дисципліни є формування у студентів наукового економічного мислення, що дасть їм змогу аналізувати складні економічні процеси і явища та орієнтуватися в економічному просторі. Опанування економічної культури нового типу набуває особливої актуальності в сучасних кризових умовах розвитку економіки та її ринкової трансформації в Україні. Отриманні знання повинні сприяти активній економічній поведінці майбутніх лікарів – сформувати здатність до економічної ініціативи, навички прийняття економічних рішень, уміння узгоджувати економічну доцільність та соціальну прийнятність, бути дієвими суб'єктами економічного процесу.
Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульно-рейтинговою системою відповідно до вимог Болонської декларації. Навчальна програма дисципліни „Основи економічної теорії” включає 2 модулі, що поділений на 2 змістових модулі. За навчальним планом: кількість лекційних годин – 10, кількість годин на семінарські заняття – 20, кількість годин на самостійну роботу – 30.

Орієнтовні питання підсумкового контролю та плани практичних зінять для курсу містяться в "Методичних вказівках"

Методичні вказівки для курсу "ОЕТ" (doc).