Етичні проблеми в медицині.


Курс "Етичні проблеми в медицині" як навчальна дисципліна є складовою сучасної соціально-гуманітарної освіти, спрямованої на формування у студентів не тільки відповідного рівня професійних знань та навичок, а й культури етичного мислення на основі цінностей загальнолюдської та професійної моралі. Вивчення цього курсу за вибором є однією з завершальних ланок доклінічної підготовки лікарів-стоматологів, яка передбачає використання міждисциплінарних підходів: медичних, філософських, соціологічних, психологічних, тощо, у розв’язанні складних проблем сучасної медичної теорії та практики.

Згідно з навчальним планом вивчення курсу за вибором «Етичні проблеми в медицині» здійснюється на 3 році навчання ( у V або VI семестрах) і є складовою доклінічної підготовки лікаря.

Тематичний план курсу.

1

Етичні проблеми в медицині і системі сучасної гуманітарної та медичної освіти.

2

Етика східного світу: етика ненасильства,  самовдосконалення. Східна релігійна  етика та медицина

3

Етика західного світу та медицина.

4

Історичне тло та безпосередні причини утворення біоетики.

5

Особистісна парадигма у вирішенні етичних проблем в медицині

6

Структура етичних систем, принципи та норми. Принципи біоетики.

7

Діяльність А.Швейцера. Критика сучасної європейської  культури. Принцип благоговіння перед життям.

8

Соціальна етика медицини.

Орієнтовний перелік питань для підсумкового контролю.

 1.         Структура людського знання, гуманітарні та природничі дисципліни: роль етики.

2.         Місце медицини у структурі сучасного знання, відношення етичних питань до медицини.

3.         Етика як дисципліна – характер етичних знань, нормативні та описові дисципліни.

4.         Етика як складова культури та як філософське вчення.

5.         Багатство предмету та завдань етики. Мораль як предмет етики.

6.         Поняття професійної лікарської моралі.

7.         Основні засади професійної лікарської моралі в історії медицини.

8.         Антропологічна складова предмету етики, її відношення до медицини.

9.         В чому особливість сучасних наукових уявлень про людину?

10.     Проблема відмінності людських культур та різноманітності етичних вчень.

11.     Східні традиційні системи знань: йога, даосизм, інші, та медицина.

12.     Уявлення про природу та призначення людини в традиційних східних вченняx.

13.     Недіяння як життєвий та терапевтичний принцип.

14.     Уявлення про складність живого в східній думці: протиставлення редукціоністським ідеям в західній культурі.

15.     Поняття про вплив на здоров’я образу життя, складу мислення людини в східній медицині.

16.     Загальна характеристика західної культури та західної етики.

17.     Етика античності.  Платон, Арістотель.

18.     Гіппократ та його роль в становленні медичної етики.

19.     Західна релігійна етика та історія медицини.

20.     Сучасний етап розвитку європейської етики.

21.     Історична необхідність формування біоетики.

22.     Недостатність традиційної етики та корпоративної лікарської деонтології в сучасних умовах.

23.     Правозахисний рух та гуманізація суспільства як чинники проблематизації медико-етичних уявлень.

24.     Біоетика як комплексна дисципліна.

25.     Проблема відставання морального прогресу він наукового в історії людства.

26.     Структура етичних систем: принципи та норми.

27.     Принципи біоетики.

28.     Поняття особистості та біоетичний принцип автономії особистості.

29.     Вплив антропологічних уявлень в різних культурах та світоглядних системах на уявлення про особистість, її права.

30.     Які підходи до визначення особистості застосовуються в процессі вирішення етичних питань, повязаних із проблемами штучного запліднення, аборту та евтаназії?

31.     Які аспекти розгляду тіла як важливої складової соціальної взаємодії впливають на формування етики пластичної хірургії?

32.     Застосування принципу справедливості в медицині та суперечливість його змісту.

33.     В чому полягають етичні проблеми медицини у звязку із існуванням соціальної нерівності?

34.     Які особливості етики взаємодії між лікарем та пацієнтом в умовах інформаційного суспільства?

35.     Назвіть основні положення представників антипсихіатричного руху. Обгрунтуйте положення про соціальну сконструйованість психіатричного діагнозу.

36.     Дайте визначення поняття «стигма». Поясніть необхідність врахування проблем стигматизації в діагностичній практиці.

37.     В чому полягають основні етичні проблеми в сфері генетики?

38.     Кризовий стан європейської культури та етики за А.Швейцером.

39.     Біоетичне значення принципу “благоговіння перед життям”.