Естетика як навчальна дисципліна.Кількість навчальних годин – 90 ( 3   кредити ЕСТS).
Лекцій – 14 годин, семінарських занять – 16 годин,
самостійної роботи – 60 годин.
Вивчається на 1 курсі впродовж одного семестру. Зміст дисципліни структуровано  в 1 модуль та 4 змістових модуля.


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ( doc)


ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

 1. Специфіка об’єкту та предмету естетики.
 2. Зв’язок естетики з науками про природу, людину, суспільство.
 3. Практичне значення естетичних знань.
 4. Естетична думка в античній культурі.
 5. Естетичні ідеї середньовіччя.
 6. Естетика епохи Відродження.
 7. Естетика Просвітництва. Романтизм.
 8. Естетичні погляди І.Канта та Г.Гегеля.
 9. Особливості марксистської естетичної думки.
 10. Естетична думка ХХ ст. у Західній Європі.
 11. Природа естетичної потреби людини.
 12. Фактори виникнення і розвитку естетичної свідомості та діяльності.
 13. Структура естетичної свідомості.
 14. Естетичне почуття, природне і соціальне в ньому.
 15. Сутність та оособливості естетичного смаку.
 16. Естетичний ідеал, його сутність, особливості та  обумовленості.
 17. Значення естетичної свідомості та естетичної діяльності для лікарської справи.
 18. Категорія “ естетичне”, її зв’язок з іншими категоріями естетики.
 19. Категорія “ прекрасне”.
 20. Прекрасне в мистецтві.
 21. Прекрасне і потворне. Потворне в мистецтві..
 22. Категорія “ трагічне”. Трагічне в мистецтві.
 23. Категорія “комічне”. Роль комічного в житті людини.
 24. Сміх як естетичний феномен. Сміх і здоров’я.
 25. Комічне в мистецтві. Багатоманітність форм його відображення( сатира,гумор, іронія, сарказм).
 26. Предмет і функції мистецтва.
 27. Ідейно-естетична природа художнього образу.
 28. Національне і загальнолюдське в мистецтві.
 29. Мистецтво і публіка. Теорії “елітарного” і “ масового” мистецтва.
 30. Зміст і форма в мистецтві.
 31. Естетичні коріння натуралізму і формалізму в мистецтві.
 32. Реалістичне, натуралістичне та формалістичне вирішення проблеми змісту і форми в мистецтві.
 33. Естетичне сприйняття художнього твору, використання його в лікарських цілях.
 34. Художня творчість як вид естетичної діяльності.
 35. Творчий процес та  його інтелектуальні та емоційні  особливості.
 36. Особливості художньої обдарованості ( проблема таланту).
 37. Художня уява, натхнення та інтуіція у творчому процесі.
 38. Медицина як мистецтво та медицина в мистецтві.
 39. Історія союзу медицини і мистецтва.
 40. Мистецтвотерапія: сутність, особливості застосування.
 41. Лікар і пацієнт як суб’єкти взаємодії медицини і мистецтва.