Етика.


Про зміст курсу можна дізнатись коротко з  вступної лекції  "Етика як наука про мораль".

В залежності від факультету, курс етики може читатись за різною схемою розподлу годин між лекціями, семінарами та СРС.

Методичні вказівки для курсу, що складається з 7 лекцій, 8 семінарів та 60 годин СРС. (doc, брошура для роздруковування)

Тематичний план курсу етики що складається з 15 семінарів.


Орієнтовні питання для підсумкового контролю:

1.   Особливості етики як гуманітарної дисципліни.

2.   Мораль як об'єкт і предмет вивчення етики, різні визначення моралі.

3.   Етика як складова культури. Мораль та право, мораль та звичаї, мораль та побут.

4.   Мораль та людське суспільство – особиста та суспільна мораль.

5.   Різноманітність етичних вчень, типи етичних вчень.

6.   Проблема походження моралі: релятивістський підхід, поняття релятивізму, історичності.

7.   Проблема походження моралі: абсолютистський підхід, поняття абсолютного, поняття надприродного, ідеального, трансцендентального.

8.   Евдемонізм, гедонізм, прагматизм, утилітаризм в етиці.

9.   Критика релятивізму в етиці, прагнення абсолютних норм.

10. Свобода волі як сутнісна характеристика людини, підстава моралі.

11. Свобода думки, совісті, свобода слова в сучасному суспільстві як визнання свободи волі.

12. Золоте правило етики, людина як мета і як засіб .

13. Автономія моралі.

14. Етика первісного суспільства.

15. Етика Стародавньої Греції. Платон. Ідея "блага самого по собі".

16. Етика Арістотеля – поява етики як дисципліни, основні ідеї, "Золота Середина".

17. Християнська етика, Декалог, першородний гріх, провина  та викуплення.

18. Поняття про аскезу, цноту, розпусту.

19. Східна етика: самозаглиблення , самовдосконалення, людина як вічна особистість.

20.  Поняття ненасильства: етика М, Ганді.

21.  Даосизм,етичний аспект поняття "недіяння", гармонія з природою.

22. Проблема моральних засад відношень класів, станів, соціальних груп населення в       суспільстві.

23. Уявлення Конфуція про етичні засади відносин людей в державі. Суспільна гармонія.

24. "Суспільний договір" як засіб досягнення справедливості та гармонії в суспільстві.

25. Соціальна справедливість та класова боротьба; антагонізм інтересів. Образ класового ворога (марксизм), етичні проблеми класової боротьби.

26. Універсальні та професійні етичні приписи.

27. Професійна етика лікаря.

28. Етикет.

29. Управління емоціями та етикет. Особливості соціально-рольового, ділового та інтимно-собистісного спілкування.

30. Етикетні знання, вміння, звичка.

31. Етика А.Швейцера. Занепад етики на Заході. Поняття "масова культура", "поглинання індивіду".

32. Принцип "благоговіння перед життям".

33. Мораль та держава. Моральний світ особистості та державна ідеологія: тоталітаризм, ідеологічний  примус.

34. Ідея "Відкритого суспільства" Карла Поппера.

35. Моральнісний смисл усвідомлення історії.

36. Проблема конфлікту цивілізацій в глобальному світі: взаєморозуміння та конфлікт цінностей. Універсальні етичні засади діалогу. Толерантність.

37. Етичні проблеми розвитку високих технологій в сучасному світі. Вплив поняття ненасильства та традиційної східної етики на вирішення сучасних біоетичних проблем.

38. Моральна культура особистості та її екологічна культура.

39. Розвиток технологій та моральна культура лікаря, науковця.