Теорія пізнання та медицина.Теорія пізнання та медицина як навчальна дисципліна.
1)    є важливою складовою сучасної освіти, одним з суттєвих елементів самоусвідомлення та розвитку людства, людської культури взагалі і культури мислення зокрема.
2)    є важливою для медицини як однієї з найбільш інтелектуально насичених галузей людської діяльності і, відповідно, природною складовою медичної освіти.
3)    торкається основних проблем теорії пізнання, сприяє формуванню розуміння студентом інтелектуальної складової історії і покращенню загальної освіченості студента.
4)    є складовою частиною гуманітарної освіти лікарів-психологів, спрямованої на формування дисципліни та культури мислення. 

Програма складена з врахуванням специфіки як напрямку освіти студентів так і їхньої спеціальності, передбачає розгляд ряду питань та проблем, що торкаються як історичного розвитку медичного знання, так і практичної діяльності. 

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу.

Дисципліна вкладається у два кредити, до яких входять аудиторні години (практичні заняття) – 30 годин, СРС – 30 год.

Інформація для студентів міститься у
"Методичних вказівках" (doc, брошура для роздруковування)