Кратологія - наука про владу як навчальна дисципліна.У нинішніх умовах побудови Української держави особливе навантаження лягає на науки, що покликані всебічно осмислювати політичне життя, оскільки саме з ним пов’язані основні реформаційні процеси як позитивного так і негативного характеру. Однією з таких нових наук , яка тільки починає формуватися є кратологія (від грецьких слів kratos – влада, сила, панування, могутність і logos – вчення). Її основні положення і висновки ми і поклали в основу курсу за вибором «Кратологія – наука про владу».

Пропонований курс покликаний дати студентам-медикам систематизовані знання як про саму владу, так і про її різноманітні галузі: загальну кратологію, теоретичну кратологію, практичну кратологію, порівняльну, прикладну, функціональну кратологію, допоміжну, конкретну та інші види, історію влади, соціологію влади, філософію влади, педагогіку влади, логіку і етику влади, а також хоча і образно осмислені, але такі змістовні галузі, як анатомія влади, аксіологія влади, фізика влади, географія влади, технологія влади і т.п. – всього біля сімдесяти галузей знань, характеризують владу.

Щоб допомогти студентам опанувати ці проблеми пропонуємо «Плани семінарських занять» , у яких виділені основні теми курсу, питання і підпитання до них, ключові поняття і терміни, тематику повідомлень і рефератів, яка доповняє, розширює і поглиблює проблематику тем, рекомендована література. Сподіваємось, що пропоновані Плани орієнтуватимуть студентів у пошуках відповідей на складні питання сучасної науки про владу.

Згідно з робочою навчальною програмою курс за вибором «Кратологія – наука про владу» для студентів медичних факультетів, які навчаються за кредитно-модульною системою організації навчального процес розрахований на 45 годин, з них лекційних – 14, семінарських – 16, самостійна робота – 15 годин.

Інформація (плани занять, орієнтовний перелік питань) міститься у  "Навчальному виданні" (doc).