Логіка.

ЛОГІКА.ФОРМАЛЬНА ЛОГІКА ЯК НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА:

Програма дисципліни структурована на 1 модуль. Обсяг навчального навантаження студентів описаний у кредитах ЕСТS.
Дисципліна вкладається в три кредити, до яких входять - 30 год. аудиторних (семінарських)  занять та 60 год. СРС.


Докладний підручник з логіки в інтернеті (російською мовою, автор - проф. Івін А.А., інститут філософії РАН)

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

1.      Поняття мислення.

2.      Логічні форми мислення

3.      Мова і мислення.

4.      Логіка як наука. Практичне значення логіки.

5.      Співвідношення логіки формальної та  діалектичної логіки.

6.      Логіка і світогляд. Логічна культура особи.

7.      Історичний  характер логіки як науки. Етапи розвитку логіки.

8.      Розвиток вітчизняної логіки.

9.      Загальна характеристика законів логіки.

10.  Закон тотожності.

11.  Закон  суперечності

12.  Закон виключеного третього.

13.  Закон достатньої підстави.

14.  Загальна характеристика поняття, Поняття і слово.

15.  Зміст і обсяг поняття. Види понять.

16.  Відношення між поняттями.

17.  Узагальнення та обмеження понять.

18.  Визначення понять. Правила визначення і помилки, можливі при визначенні.

19.  Поділ понять. Правила поділу.

20.  Загальна характеристика судження. Структура судження..

21.  Судження і речення.

22.  Види і властивості простих суджень.

23.  Розподіленість термінів у судженнях.

24.  Логічні відношення між судженнями. Логічний квадрат.

25.  Види і властивості складних суджень.

26.  Загальна характеристика умовиводів.

27.  Загальна характеристика дедуктивних умовиводів.

28.  Категоричний силогізм, його визначення і склад.

29.  Аксіома силогізму.

30.  Загальні правила категоричного силогізму.

31.  Фігури і модулі категоричного силогізму.

32.  Загальна характеристика індуктивних умовиводів.

33.  Повна індукція.

34.  Неповна індукція. Види неповної індукції..

35.  Індуктивні методи встановлення причинних зв’язків між явищами.

36.  Зв’язок  індукції та дедукції.

37.  Наукова індукція.

38.  Поняття і структура умовиводів за аналогією.

39.  Види аналогії.

40.  Аналогія як метод пізнання.

41.  Аналогія та моделювання.

42.  Поняття доведення.

43.  Побудова доведення. Теза, аргументи, демонстрація.

44.  Види доведення.

45.  Спростування.

46.  Правила доведення і спростування. Помилки, які трапляються в доведеннях.

47.  Софізми та парадокси.

48.  Поняття гіпотези та її структура. Види гіпотез.

49.  Побудова і доведення гіпотези.

50.  Особливості гіпотези при медичній діагностиці.