Соціологія та медична соціологія як навчальна дисципліна.Плани семінарських занять з елективного курсу

 «Соціологія та медична соціологія»


 

 
Викладання соціології та медичної соціології для студентів медичних факультетів здійснюється за кредитно-модульною системою організації навчального процесу.

Програма курсу соціології та медичної соціології розрахована на 60 годин (1 модуль), з них лекції – 10 годин; семінарські заняття – 20 годин; самостійна робота студента – 60 годин.

Оцінка з дисципліни виставляється за результатами поточної діяльності студента (підсумковий модульний контроль не проводиться)

 

Тема № 1: Предмет, структура та функції соціології. Соціологія медицини.

(4 години)

План:
 1. Соціологія в системі соціальних і гуманітарних наук
  1.1. Поняття об'єкту і предмету соціології.
  1.2. Співвідношення і взаємозв'язки соціології з іншими соціально-гуманітарними науками.
 2. Структура соціологічної системи знань
  2.1. Макросоціологія і мікросоціологія.
  2.2. Теоретична та прикладна соціологія.
  2.3.  Рівні соціологічного знання:
  – загальносоціологічний рівень;
  – теорії середнього рівня (Р.Мертон);
  – емпірична соціологія.
 3. Соціологія медицини, її  місце в структурі соціологічних знань
  3.1. Основні фактори, що зумовили виникнення соціології медицини;
  3.2.  Предмет і завдання соціології медицини;
  3.3. Основні категорії та поняття соціології медицини .
 4. Методи та функції соціології та медичної соціології
  4.1. Поняття методу. Загальнонаукові та спеціальні соціологічні методи.
  4.2.  Поняття функції. Зміст основних функцій соціології та соціології медицини.

Теми доповідей (рефератів)

1.  Предмет соціології в історичному контексті.
2.  Фундаментальні та прикладні дослідження в соціології та медичній соціології.
3.  Значення соціології та медичної соціології у формуванні особистості сучасного лікаря.
4.  Престиж здоров'я серед сучасної студентської молоді.
5.  Здоров'я як соціальна цінність.

 
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. Аберкромби Н., Хилл С., Тернер Б.С. Социологический словарь / Пер. с англ. – Казань, 1999
 2. Афсахов И.А. Отношение человека к здоров’ю // СОЦИС – 1996. – № 6.
 3. Гіденс Е. Соціологія / Пер. з англ. – К., 1999.
 4. Дмитриева Е.В. Социология здоровья. Методологические подходы и коммуникационные программы. – М., 2002.
 5. Жоль К.К. Соціологія : Навч. посібник. – К., 2005.
 6. Лукашевич М.П., Туленков М.В. Соціологія. Базовий курс: Підручник. – К., 2005.
 7. Кравченко А.И. Социология. – М., 2006.
 8. Масионис Дж. Социология. – СПб., 2005.
 9. Панина Н.В. Технология социологического исследования. – К., 1998.
 10. Решетников А.В. Социология медицины ( Введение в научную дисциплину): Руководство. – М., 2002.
 11. Соціологія: короткий енциклопедичний словник. Уклад.: В.І.Волович, В.І.Тарасенко, М.В.Захарченко та ін.; Під заг.ред.  В.І.Воловича. – К., 1998.
 12. Соціологія : Підручник / За ред. В.П.Андрущенка. – К. –Харків, 1998.
 13. Соціологія: Навчальний посібник / За заг.ред. І.Р.Байрака. – К., 2005.
 14. Соціологія: Підручник / За ред. В.Г.Городяненка. – К., 1999.
 15. Соціологія: Підручник / За ред. В.М.Пічі. – Львів, 2004.
 16. Танчин І.З. Соціологія. Навчальний посібник. – К., 2007.
 17. Хабибуллин К.Н. Медицинская социология. Учебное пособие. – CПб, 2000.
 18. Чугунов В.В., Чугунов Э.Ю. Сфера компетенции и проблемное поле медицинской социологии // Медицинские исследования. –  2001 . – Т. 1, вьп.1.
 19. Черниш Н.Й. Соціологія: Курс лекцій. Конспект. Випуск 1. – Львів, 1996.
 20. Юдин Б.Г. Здоровье: факт, норма и ценность // Мир психологии.   – 2000. – № 1.
 21. William C. Cockerham The Blackwell Companion to Medical Sociology-Blackwell Publishing Ltd, 2005.
 22. Samuel W.Bloom The word as scalpel, A History of Medical Sociology, Oxford University Press, 2002.
 23. Mary Ann Elston The Sociology of Medical Science and Technology, Blackwcll Publishing Ltd/Editorial Board, 1997.
 24. Jonathan Gabe, Mike Bury, Mary Ann Elston Key Concepts in Medical Sociology, SAGE Publications, 2004.
 25. Hart N. Sociology of Health and Medicine. – Oxford, 1993.

 

Тема № 2: Історія розвитку соціології та соціології медицини.

(4 години)

План:
 1. Протосоціологія як передісторія соціологічної науки.
  1.1. Міфо-епічні    форми    відтворення    соціальних    і    медико-соціальних проблем.
  1.2. Антична протосоціологія.
  1.3. Соціальні та медико-соціальні погляди доби Середньовіччя.
  1.4. Значення європейської соціально-філософської традиції Відродження та Нового часу у становленні
         соціологічної науки.
 2. Класичний період у розвитку соціології.
  2.1. Суспільно-історичні та науково-теоретичні передумови виникнення соціології як науки.
  2.2. Соціологія О.Конта.
  2.3. Методологічні принципи та основні напрями позитивізму.
  2.4. Марксистська соціологія.
  2.5. Методологічне   значення   соціологізму   Е.Дюркгейма   у розвитку   соціологічної   науки    і   формуванні   соціології медицини.
  2.6. Розуміюча соціологія М.Вебера, її вплив на становлення концептуальних підходів у соціології та соціології медицини.
 3. Сучасна соціологія.
  3.1. Характерні особливості сучасного етапу розвитку соціологічної науки.
  3.2. Виникнення соціології медицини як галузі соціологічного знання.    
  3.3. Значення структурного функціоналізму для формування концепцій соціології медицини.
  3.4. Роль інтерпретативної парадигми у сучасній соціології та соціології      
         медицини (феноменологія, символічний інтеракціонізм, етнометодологія).
  3.5. Конфліктологічні підходи у сучасній соціології та соціології медицини.
  
Теми доповідей (рефератів)

1.  Медико-соціальна проблематика в добу Античності.
2.  Проблема людини та здоров'я у соціальних утопіях.
3.  Медико-соціальні дослідження Нового часу.
4.  Еволюція поглядів на здоров'я та хвороби в історії соціального та медичного пізнання.
5.  Сучасна українська соціологія та соціологія медицини.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. Аберкромби Н., Хилл С., Тернер Б.С. Социологический словарь / Пер. с англ. – Казань. 1999.
 2. Бабосов Е.М. Общая соціология: Учеб.пособие для студентов вузов.   – Минск, 2004.
 3. Гіденс Е. Соціологія / Пер. з англ. – К., 1999.
 4. Дмитриева Е.В. Социология здоровья. Методологические подходы и коммуникационные программы. – М., 2002.
 5. Жоль К.К. Соціологія : Навч. посібник – К., 2005.
 6. Захарченко М.В., Погорілий О.І. Історія соціології від античності до початку ХХ століття. – К., 1993.
 7. Лукашевич М.П., Туленков М.В. Соціологія : Базовий курс: Підручник. – К., 2005.
 8. Кравченко А.И. Социология. – М., 2006.
 9. Кравченко А.И. История зарубежной социологии. – М., 2005.
 10. Решетников А.В. Социология медицины ( Введение в научную дисциплину): Руководство. – М., 2002.
 11. Решетников А.В. Становление и развитие социологии медицины // Социология медицины. – М., 2002. –№ 1. – С.3–14.
 12. Соціологія: Підручник / За ред. В.Г.Городаненко. – К., 1999.
 13. Соціологія: Підручник / За ред. В.М.Пічі. – Львів, 2004.
 14. Танчер В. Теория в социологии: Особенности и пути ее развития (вместо введения) / В сб. Социологическая теория сегодня. –   К., 1994.
 15. Танчин І.З. Соціологія. Навчальний посібник. – К., 2007.
 16. Хабибуллин К.Н. Медицинская социология. Учебное пособие. – CПб., 2000.
 17. Samuel W.Bloom The word as scalpel, A History of Medical Sociology, Oxford University Press, 2002.
 18. Jonathan Gabe, Mike Bury, Mary Ann Elston Key Concepts in Medical Sociology, SAGE Publications, 2004.
 

Тема № 3: Соціальна структура суспільства. Медицина та охорона здоров’я як соціальний інститут.

( 2 години)

План:
 1. Сутність та основні елементи соціальної структури суспільства.
  1.1. Інтерпретація поняття соціальної структури в соціології.
  1.2. Основні елементи соціальної структури
  1.3. Основні соціальні підструктури суспільства
 2. Соціальні інститути. Медицина та охорона здоров’я як соціальний інститут.
  2.1. Структура та механізми функціонування соціальних інститутів.
  2.2. Основні соціальні інститути. Медицина та охорона здоров’я як соціальний інститут суспільства.
  2.3. Організаційні механізми функціонування медицини та охорони здоров’я у сучасному суспільстві.
  2.4. Культурно–символічна система сучасної медицини.
  2.5. Основні моделі статусно–рольової взаємодії лікаря та пацієнта.
  2.6. Мета та функції медицини та охорони здоров’я як соціального інституту.
  2.7. Проблеми медикалізації у сучасному суспільстві.
 3. Проблеми реформування медицини та охорони здоров’я України в контексті світового досвіду.

Теми рефератів (доповідей)

1. Лікарі як соціально-професійна група.
2. Статусно-рольові взаємовідносини в системі охорони здоров’я.
3. Роль сім’ї у підтримці і збереженні здоров’я.
4. Професійна і народна, нетрадиційна медицина: взаємодія чи  протистояння?
5. Порівняльний аналіз медико-соціальних систем країн Заходу і Сходу.
6. Народна медицина як складова української національної культури.
7. Проблеми і перспективи розвитку страхової медицини в Україні.

 
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. Аберкромби Н., Хилл С., Тернер Б.С. Социологический словарь / Пер. с англ. –  Казань, 1999.
 2. Андрух А.  Соціологічне розуміння ролі медицини: міркування з приводу книги Е.Тейлора і Д.Філда “Соціологія здоров’я та охорона здоров’я” // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2007. № 2. – С.203-211.  
 3. Бабосов Е.М. Общая социология: Учебное пособие для студентов вузов. – Минск, 2004.
 4. Гіденс Е. Соціологія / Пер. з англ. –  К., 1999.
 5. Головаха Є., Паніна Н.  Пострадянська деінституалізація і становлення нових соціальних інститутів в українському суспільстві.  // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2001. № 4. – С.5-22.
 6. Дмитриева Е.В. Социология здоровья. Методологические подходы и коммуникационные программы. –  М., 2002.
 7. Зливков В.  Проблеми соціальної самоіндентифікації української еліти // Соціальна психологія – 2004. № 6. – С.3-16.
 8. Кравченко А.И. Социология. –  М., 2006.
 9. Лукашевич М.П., Туленков М.В. Соціологія: Базовий курс: Підручник. –  К., 2005.
 10. Дж.Масионис.  Социология / Пер. с англ. – СПб., 2004.
 11. Москаленко В.Ф. До проблеми щодо оптимальної моделі системи охорони здоров'я // Науковий вісник Національного медичного університету імені О.О.Богомольця. – 2007. –  № 4 (15) – с.20-27.
 12. Мухаев Р.Т.  Социология; Учебник для вузов. – М., 2003.
 13. Назар П.С., Віленський Ю.Г., Грандо О.А. Основи медичної етики.             – К., 2002.
 14. Ненко В.  Медицинское страхование. Перспектива развития в Украине // Финансовая консультация. –  2005. № 10. – С.24-30.
 15. Решетников А.В. Социология медицины ( Введение в научную дисциплину): Руководство. –  М., 2002.
 16. Соціологія : Підручник / За ред. В.П.Андрущенка. –  К. – Харків, 1998.
 17. Соціологія: Навчальний посібник / За заг.ред. І.Р.Байрака. –  К., 2005.
 18. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ За ред. В.Г.Городяненка. –  К., 1999.
 19. Соціологія: Підручник / За ред. В.М.Пічі. –  Львів, 2004.
 20. Практикум з соціології: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / За ред. В.М.Пічі. – Львів, 2004.
 21. Танчин І.З. Соціологія. Навчальний посібник. –  К., 2007.
 22. Уильям Коллиндж. Альтернативная медицина. Оздоровление без лекарств. – М., 1997.
 23. Хабибуллин К.Н. Медицинская социология. Учебное пособие. –  CПб., 2000.
 24. William C. Cockerham The Blackwell Companion to Medical Sociology-Blackwell Publishing Ltd, 2005, – 518 pg.
 25. Jonathan Gabe, Mike Bury, Mary Ann Elston Key Concepts in Medical Sociology, SAGE Publications, 2004.
 26. Hart N. Sociology of Health and Medicine. –  Oxford, 1993.
 27. Taylor S., Field D.  Sociology of Health and Health Care. – Blackwell; Oxford, 2003.

 

Тема № 4: Соціальна стратифікація. Соціальні фактори здоров’я.

( 2 години)

План:
 1. Соціальна стратифікація та соціальні мобільність
       1.1. Поняття соціальної стратифікації та критеріїв стратифікаційного розподілу в суспільстві.
       1.2. Основні підходи соціології щодо пояснення причин соціальної нерівності.
       1.3. Соціальна мобільність: поняття та різновиди.
       1.4. Типи та форми соціальної стратифікації.
 2. Здоров’я та соціальна стратифікація.
       2.1. Поняття здоров’я та його рівнів у соціології медицини.
       2.2. Соціально-класова стратифікація та здоров’я.
       2.3. Гендерна стратифікація та здоров’я.
       2.4. Вікова стратифікація та здоров’я.
       2.5. Соціальна мобільність і проблеми здоров’я.
 3. Соціально-стратифікаційна система сучасного українського суспільства.
       3.1. Специфіка соціально-стратифікаційних процесів у суспільствах перехідного типу.
       3.2. Соціальні групи ризику  у сучасному українському суспільстві.
     
Теми рефератів (доповідей)

1. Соціальна мобільність сучасної молоді і проблеми здоров’я.
2. Здоров’я і соціальні стреси в умовах урбанізації.
3. Соціальна стратифікація і проблеми психічного здоров’я.
4. Гендерний фактор у соціології медицини. Жінки як пацієнтки і як лікарі.
5. Фізико-генетична стратифікація в історії та сучасних суспільствах.
6. Проблеми і перспективи формування „середнього класу” в Україні.
7. Маргіналізіція і проблеми суспільного здоров’я.
8. Соціальна стратифікація, медицина і здоров’я в умовах глобального світу.

 
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. Аберкромби Н., Хилл С., Тернер Б.С. Социологический словарь / Пер. с англ. – Казань, 1999.
 2. Бабосов Е.М. Общая социология: Учебное пособие для студентов вузов. – Минск, 2004.
 3. Гіденс Е. Соціологія / Пер. з англ. – К., 1999.
 4.  Говорун Т.В., Кікінежді О.М. Генднрна психологія. Навчальний посібник. – К., 2004.     
 5. Дмитриева Е.В. Социология здоров’я: Методологические подходы и коммуникационные программы. – М., 2002.
 6. Зливков В.  Проблеми соціальної самоіндентифікації української еліти // Соціальна психологія – 2004. № 6. – С.3-16.
 7. Кравченко А.И. Социология. – М., 2006.
 8. Коваліско Н. Соціальна стратифікація: теоретичні і методичні засади дослідження на регіональному рівні // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2006. – № 3. – С.137-153.
 9. Куценко О. Україна у трансформаційних процесах: Quo vadis?    // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2007. – № 1. – С.18-33.
 10. Лукашевич М.П., Туленков М.В. Соціологія: Базовий курс: Підручник. – К., 2005.
 11. Макєєв С. Статус класового аналізу в сучасній соціології  // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2006. – № 3. – С.81-92.
 12. Москаленко В.Ф., Грузєва Т.С.  Глобальні загрози громадському здоров’ю та сучасні стратегії боротьби з ними // Науковий вісник Національного медичного університету імені О.О.Богомольця. – 2007.    – № 1(11). – С.12-25.
 13. Дж.Масионис.  Социология / Пер. с англ. – СПб., 2004.
 14. Погоріла Н., Дієва Т.  Об’єктивні та суб’єктивні чинники психологічного благополуччя / Польща, Угорщина, Грузія, Україна                        // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2007. – № 1. – С.151-167.
 15. Практикум з соціології: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / За ред. В.М.Пічі. – Львів, 2004.
 16. Решетников А.В. Социология медицины ( Введение в научную специальность): Руководство. – М., 2002.
 17. Сорокін П.А. Человек. Цивилизация. Общество. – М., 1992.
 18. Соціологія: Навчальний посібник / За заг.ред. І.Р.Байрака      – К., 2005.
 19. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. В.Г.Городяненка. – К., 1999.
 20. Стрельник О.  Поняття соціального потенціалу в інтерпретації проблеми гендерної нерівності / за матеріалами соціологічних досліджень     // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2006. – № 4. – С.147-161.
 21. Танчин І.З. Соціологія. Навчальний посібник. – К., 2007.
 22.  Томпсон Д.Л., Пристли Д. Социология: Вводный курс / Пер. с англ. – Москва – Львов, 1998.
 23.  Хабибуллин К.Н. / Медицинская социология. Учебное пособие. – CПб., 2000.
 24. Richard T. Sociology matters, Poul University, Mc Graw, 2004.
 25. William C. Cockerham The Blackwell Companion to Medical Sociology –  Blackwell Publishing Ltd, 2005.
 26.  Jonathan Gabe, Mike Bury, Mary Ann Elston Key Concepts in Medical Sociology, SAGE Publications, 2004.
 

Тема № 5: Особистість. Соціалізація особистості.

( 2 години)  

План:
 1. Особистість у предметному полі соціології та медичної соціології.
  1.1. Людина, індивід, індивідуальність, особистість.
  1.2. Макросоціологічні та мікросоціологічні теорії особистості.
  1.3. Людина як багатовимірна істота. Значення холістичних підходів до людини у професійній діяльності лікаря.
 2. Структура особистості.
  2.1. Проблеми структури особистості в психоаналізі.
  2.2. Функціонально-динамічна структура особистості К.Платонова.
  2.3. Соціальна структура особистості і статусно-рольові характеристики, спрямованість, активність особистості.
 3. Процес соціалізації особистості.
  3.1. Поняття соціалізації, її основних механізмів.
  3.2. Соціалізація як процес: етапи, стадії, поняття десоціалізації та ресоціалізації.
  3.3. Соціалізація та життєві цикли людини.
  3.4. Професійна соціалізація. Особливості професійної соціалізації лікаря.

Теми доповідей (рефератів)

1. Основні підходи до проблеми особистості в соціології та медичній соціології.
2. Особистість як об’єкт медичного впливу.
3. Особистість лікаря та особистість пацієнта в контексті підходів соціології медицини.
4. Психосоціальна проблема в соціології медицини.
5. Соціологічний портрет особистості сучасного лікаря.
6. Роль соціалізації у формуванні особистості лікаря.
7. Професійна соціалізація лікаря в історії та в сучасному суспільстві.


 РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. Аберкромби Н., Хилл С., Тернер Б.С. Социологический словарь / Пер. с англ. – Казань, 1999.
 2. Бабосов Е.М. Общая соціологія: Учебное пособие для студентов вузов. – Минск, 2004.
 3. Бекешкина И.Э. Структура личности: Методологический анализ.                – К., 1986.
 4. Васьковська С.В. Психосоматичний симптом як складова частина нетестової психологічної діагностики //   Час молоді. – 1998. – № 6, 7.
 5. Гіденс Е. Соціологія / Пер. з англ. – К., 1999.
 6. Дмитриева Е.В. Социология здоровья: Методологические подходы и коммуникационные программы. – М., 2002.
 7. Кравченко А.И. Социология . – М., 2006.
 8. Копець Л.В. Психологія особистості. – К., 2007.
 9. Лукашевич М.П., Туленков М.В. Соціологія: Базовий курс: Підручник. – К., 2005.
 10. Лукашевич М.П., Туленков М.В., Гринчук А.В.  Соціологія: Підручник для дистанційного навчання. – К., 2005.
 11. Масионис Дж. Социология. / Пер. с англ. – СПб., 2005.
 12. Назар П.С., Віленський Ю.Г., Грандо О.А.  Основи медичної етики.  – К., 2002.
 13. Немировский В.Г.  Общая социология: Учебное пособие.                            – Ростов-на-Дону, 2004.
 14. Платонов К.К. Структура и развитие личности. – М., 1986.
 15. Решетников А.В. Социология медицины ( Введение в научную специальность): Руководство. – М., 2002.
 16. Соціологія: Підручник / За ред. В.Г.Городяненка. – К., 1999.
 17. Соціологія: Підручник / За ред. В.М.Пічі. – Львів, 2004.
 18. Танчин І.З. Соціологія. Навчальний посібник. – К., 2007.
 19. Хабибуллин К.Н. / Медицинская социология. Учебное пособие.    – CПб., 2000.
 20. Хомич И.И. Человек – живая система: Естественнонаучный и философский анализ. – Минск, 1986.
 21. William C. Cockerham The Blackwell Companion to Medical Sociology – Blackwell Publishing Ltd, 2005.
 22. Samuel W.Bloom The word as scalpel, A History of Medical Sociology, Oxford University Press, 2002.
 23. Jonathan Gabe, Mike Bury, Mary Ann Elston Key Concepts in Medical Sociology, SAGE Publications, 2004.
 24. N. Sociology of Health and Medicine. – Oxford, 1993.
 25. Richard T. Sociology matters, D. Poul University, Mc Graw Hill, 2004.
 26. Sociology: The core / Michael Hughes, Carolyn J. Kroehlev, James W. Vander Zanden. – 5-th ed. – Mc. Graw Hill, 1999.


Тема № 6: Соціальна поведінка

( 2 години)

План:
 1. Інтерпретації соціальної поведінки в соціології та медичній соціології.
  1.1. Поняття соціальної дії.
  1.2. Поведінка, діяльність і соціальна дія.
  1.3. Основні соціологічні теорії соціальної поведінки.
 2. Механізми соціальної поведінки.
  2.1. Потреби. Ієрархічна теорія потреб А.Маслоу.
  2.2. Інтереси.
  2.3. Установки. Рівні і компоненти установок за диспозиційною теорією В.Ядова.
 3. Поведінка, що пов’язана із здоров’ям.
  3.1. Поняття самозбережуючої та саморуйнівної поведінки.
  3.2. Основні типи поведінки, пов’язаної із здоров’ям. Профілактична поведінка. Поведінка в ролі хворого.
 4.  Проблеми девіантної поведінки.
  4.1. Поняття девіантної поведінки.
  4.2. Основні підходи щодо пояснення причин девіантної поведінки.
  4.3. Типологія девіантної поведінки в соціології та медичній соціології.

Теми доповідей (рефератів)

1. Типологія поведінки, пов’язаної із здоров’ям.
2. Теорія стигмації І.Гофмана.
3. Стигмовані групи сучасного суспільства і проблеми дискримінації, порушення прав людини.
4. Медико-соціологічні аспекти алкоголізму і наркоманії.
5. Проблеми формування здорового способу життя студентської молоді.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. Аберкромби Н., Хилл С., Тернер Б.С. Социологический словарь / Пер. с англ. – Казань, 1999.
 2. Бабосов Е.М. Общая соціологія: Учебное пособие для студентов вузов. – Минск, 2004.
 3. Васьковська С.В. Психосоматичний симптом як складова частина нетестової психологічної діагностики // Час молоді. – 1998. – № 6, 7.
 4. Гіденс Е. Соціологія / Пер. з англ. – К., 1999.
 5. Дмитриева Е.В. Социология здоровья: Методологические подходы и коммуникационные программы. – М., 2002.
 6. Исаев Б.А.  Социология. Краткий курс. – Спб., 2007.
 7. Копець Л.В. Психологія особистості. – К., 2007.
 8. Лукашевич М.П., Туленков М.В. Соціологія : Базовий курс: Підручник. – К., 2005.
 9. Лукашевич М.П., Туленков М.В., Гринчук А.В.  Соціологія: Підручник для дистанційного навчання. – К., 2005.
 10. Масионис Дж..  Социология. – Спб., 2005.
 11. Назар П.С., Віленський Ю.Г., Грандо О.А.  Основи медичної етики.    – К., 2002.
 12. Решетников А.В. Социология медицины ( Введение в научную дисциплину): Руководство. – М., 2002.
 13. Пилипенко В.Є., Вишняк О.І., Куценко О.Д.  Спеціальні та галузеві соціології: Навчальний посібник. – К., 2003.
 14. Соціологія: Навчальний посібник/ за ред. І.Р.Байрака. – К., 2005.
 15. Соціологія: Підручник / За ред. В.Г.Городяненка. – К., 1999.
 16. Соціологія: Підручник / За ред. В.М.Пічі. – Львів, 2004.
 17. Танчин І.З. Соціологія. Навчальний посібник. – К., 2007.
 18. Хабибуллин К.Н. / Медицинская социология. Учебное пособие.         – CПб., 2000.
 19. Хомич И.И. Человек – живая система: Естественнонаучный и философский анализ. – Минск, 1986.
 20. William C. Cockerham The Blackwell Companion to Medical Sociology –Blackwell Publishing Ltd, 2005.
 21. Samuel W.Bloom The word as scalpel, A History of Medical Sociology, Oxford University Press, 2002.
 22. Jonathan Gabe, Mike Bury, Mary Ann Elston  Key Concepts in Medical Sociology, SAGE Publications, 2004.
 23. Hart N. Sociology of Health and Medicine. – Oxford, 1993.
 24. Richard T. Sociology matters, D. Poul University, Mc Graw Hill, 2004.
 25. Sociology: The core / Michael Hughes, Carolyn J. Kroehlev, James W. Vander Zanden. – 5-th ed. – Mc. Graw Hill, 1999.

 

Тема № 7: Методи збору соціологічної інформації

( 4 години)

План:
 1. Соціологічні  дослідження  як  інструмент пізнання соціальної реальності.
  1.1. Поняття соціологічного дослідження.
  1.2. Види соціологічних досліджень
  1.3. Основні етапи процесу дослідження.
 2. Методи соціологічного дослідження.
  2.1. Поняття методу соціології та медичної соціології.
  2.2. Кількісні та якісні методи соціологічного дослідження.
  2.3. Основні методи збирання соціологічної та медико-соціологічної інформації. 

Теми доповідей (рефератів)

1.  Соціологічне та медико-соціальне дослідження.
2.  Історія емпіричних досліджень у галузі медицини та охорони здоров’я.
3.  Застосування кількісних та якісних методів у дослідженні проблеми здоров’я.
4.  Методи дослідження самозбережуючої поведінки сучасної молоді.
5.  Соціометричний метод.
6.  Роль масових опитувань у вирішенні проблем медицини та охорони здоров’я.
7.  Розвиток емпіричної соціології, медико-соціальних досліджень в Україні.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. Гіденс Е. Соціологія / Пер. з англ. – К., 1999.
 2. Городяненко В.Г.  Социологический практикум. Учебно-методическое пособие. – К., 1999.
 3. Дмитриева Е.В. Социология здоровья: Методологические подходы и коммуникационные программы. – М., 2002.
 4. Жоль К.К.  Соціологія: Навчальний посібник. – К., 2005.
 5. Как провести социологическое исследование. – М., 1990.
 6. Кравченко А.И. Социология – М., 2006.
 7. Кэмпбелл Д.  Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных исследованиях. – М., 1989.
 8. Лукашевич М.П., Туленков М.В. Соціологія : Базовий курс: Підручник. – К., 2005.
 9. Лукашевич М.П., Туленков М.В., Гринчук А.В.  Соціологія: Підручник для дистанційного навчання. – К., 2005.
 10. Масионис Дж..  Социология. – Спб., 2005.
 11. Немировский В.Г. Общая социология: учебное пособие. Ростов-на-Дону, 2004.
 12. Паніна Н.В.  Технологія соціологічного дослідження: Курс лекцій.           – К., 1996.
 13. Попова І.М. Соціологія. Пропедевтичний курс. – К., 1996.
 14. Практикум з соціології: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / За редакцією В.М.Пічі. – Львів, 2004.
 15. Решетников А.В. Социология медицины ( Введение в научную дисциплину): Руководство. – М., 2002.
 16. Соціологія: Підручник / За ред. В.П.Андрущенка. – К. – Харків, 1998.
 17. Соціологія: Навчальний посібник / За заг ред. І.Р.Байрака. – К., 2005.
 18. Соціологія: Підручник / За ред. В.Г.Городяненка. – К., 1999.
 19. Соціологія: Підручник / За ред. В.М.Пічі. – Львів, 2004.
 20. Тихонов О. Програма курсу “Методологія і методи соціологічних досліджень” // Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2003. – № 3.
 21. Хабибуллин К.Н. / Медицинская социология. Учебное пособие.    – CПб., 2000.
 22. Черниш Н.Й.  Соціологія. Курс лекцій. Конспект. Випуск 6. – Львів, 1996.
 23. Ядов В.А.  Социологическое исследование: методология, программа, методы. – М., 1987.
 24. Richard T. Sociology matters, D. Poul University, Mc Graw Hill, 2004.
 25. William C. Cockerham The Blackwell Companion to Medical Sociology – Blackwell Publishing Ltd, 2005.
 26. Mary Ann Elston  The Sociology of Medical Science and Technology, Blackwell Publishing Ltd / Editorial Board, 1997.  
 27. Hart N. Sociology of Health and Medicine. – Oxford, 1993.
 28. Sociology: The core / Michael Hughes, Carolyn J. Kroehlev, James W. Vander Zanden. – 5-th ed. – Mc. Graw Hill, 1999.