Нормативний курс «Основи біоетики та біобезпеки»
читається з вересня цього року в співробітництві з кафедрою епідеміології

 

 

Тематичний план лекцій.


№ з\п

Теми

Кількість годин

Змістовий модуль 1: Біоетика в історії культури та цивілізації: теоретичні принципи.

1

Біоетика як філософська галузь медицини. Визначення, предмет, задачі, принципи і історія розвитку біомедичної етики, нооетики.

2

2

Будова етичних систем – принципи та правила. Принципи біоетики. Права людини як етичні принципи. Міжнародні документи з питань біоетики та прав людини.

2

Змістовий модуль 2: Основи біобезпеки та доказової медицини.

3

Основи біологічної безпеки в Україні. Джерела біологічної небезпеки. Способи захисту від джерел біологічної небезпеки. Роль сучасних біотехнологій в медицині та суспільстві. Концепція доказової медицини та її засновник Арчі Кохран. Проведення експериментальних і клінічних дослідженнь. Проблема масового застосування імунобіологічних фармпрепаратів: медичні, правові та етичні аспекти.

2

 

Всього

6Тематичний план самостійної роботи студентів.

№ з\п

Теми або різновиди самостійної роботи.

Кількість годин

Змістовий модуль 1: Біоетика в історії культури та цивілізації: теоретичні принципи.

1

Підготовка до практичних занять (теоретична підготовка): опрацювання матеріалів підручників, посібників, спеціальної літератури, підготовка доповідей, рефератів, індивідуальних творчих завдань, тощо.

9

2

Біоетика як комплексна дисципліна, соціально-історичне явище, спроба вирішення конфлікту між гуманітарним та природничим знанням.

2

3

Біоетика та футурологічні перспективи розвитку людської цивілізації.

2

Змістовий модуль 2: Основи біобезпеки та доказової медицини.

4

Підготовка до практичних занять.

2

 

Всього

15


Тематичний план семінарських занять.  


№ з\п

Теми

Кількість годин

 Змістовий модуль 1: Біоетика в історії культури та цивілізації: теоретичні принципи.

1

Біоетика як філософська галузь медицини. Визначення, предмет, задачі біоетики, біомедичної етики, нооетики.

2

2

Будова етичних систем: ієрархія принципів та норм. Зв’язок етичних та юридичних норм. Історія концепціі прав людини. Права людини та біоетика: міжнародні документи.

2

3

Соціальна етика медицини. Моделі організації охорони здоров’я.

2

4

Здоров’я людини та здоровий спосіб життя. Природне та неприродне в людині: антропологія та етика.

2

5

Людина і хвороба: особистісний, соціальний, етичний аспект.

2

6

Моральний спосіб життя медичного працівника. Історія становлення  професійної медичної етики, якісна відмінність біоетики.

2

7

Моделі стосунків між лікарем і пацієнтом.  Принципи правдивості,  інформованої згоди, конфіденційності (лікарська таємниця).

2

8

Роль сім’ї в прийнятті медичних рішень.

2

9

Біоетика та біобезпека науково-дослідної роботи. Експерименти над людиною та тваринами: антропоцентризм в етиці та принцип Швейцера.

2

Змістовий модуль 2: Основи біобезпеки та доказової медицини.

10

Джерела біологічної небезпеки та способи захисту від них. Сучасні біотехнології в медицині та інших галузях. Біобезпека використання генетично модифікованих організмів в медицині, промисловості та сільському господарстві.

2

11

Арчі Кокран – засновник доказової медицини. Ієрархія рівнів доказовості медичних досліджень. Проведення клінічних випробувань лікарських препаратів, нових медичних технологій. Біобезпека науково-дослідної роботи: експеримент, клінічні дослідження та альтернативні технології дослідження (фізичне та математичне моделювання, комп’ютерні технології).

2

12

Моніторинг та запобігання побічних дій фармпрепаратів. Система фармакологічного нагляду в Україні. Вакцинація: медичні, правові та етичні аспекти. Біоетичні та правові проблеми реклами в медицині та фармації.

2

 

Всього

24