ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З КУРСУ ЗА ВИБОРОМ
"ПРОБЛЕМИ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ ТА ІНТЕЛІГЕНТНОСТІ"


Для студентів медичних факультетів, які навча­ються за кредитно-модульною системою організації навчального процесу

Укладач: І.М.Сахарчук, канд. іст. наук, доцент

НМУ, 2008 .


В умовах становлення України як незалежної демократичної держави, орієнтованої на входження у світовий цивілізаційний простір, особливого значення набував формування громадянської і професійної культури молоді. Однією з ланок вирішення цієї проблеми є викладання студентам Національного медичного університету імені 0.0.Богомоль­ця курсу за вибором "Проблеми інтелігенції та інтелігентності". Даний курс покликаний дати студентам-медикам цілісне уявлення про місце і роль інтелігенції як певної соціальної верстви в роз­витку українського суспільства та сучасної цивілізації взагалі, її непростої долі в XX от., а також її значення у вирішенні соціально-політичних, економічних, духовних, етнічних та інших актуальних питань сучасності. У зв"язку з цим відібрані насамперед такі теми, вивчення яких сприятиме вирішенню студентами професійних, громадянських та загальнолюдських проблем.

Найбільша увага в курсі приділена долі саме української інтелігенції, бо жодна національна інтелігенція не зазнала таких великих втрат, як Інтелігенція України внаслідок революційних катаклізмів, громадянської та Другої світової вовн, еміграції, сталінських репресій тощо.

Пропонований курс розраховано на 45 годин, з них лекційних - 14, семінарських - 16, самостійна робота студентів - 15 годин.

Виходячи з цього, укладено робочу навчальну програму, тематичний план занять та плани семінарських занять з курсу "Проблеми інтелігенції та інтелігентності".


Назви тем є посиланнями (лінками)

теми

Назва теми

Кількість годин

лекції

семінари

Тема 1

Вступ. Інтелігенція як соціально-історичний феномен.

2

4

Тема 2

Українська інтелігенція в революції і громадянській війні.

2

2

Тема 3

Українська інтелігенція в умовах тоталітарного режиму (20-30-ті роки ХХ ст..)

4

4

Тема 4

Українська інтелігенція в роки Великої вітчизняної війни (1941-1945)

4

4

Тема 5

Українська інтелігенція 50-90-х років ХХ ст..

2

2


Всього

14

16