до сайту НМУ  ім. О.Богомольця

Навчально-виховна робота
   На головну мови: тільки українська    


 

                                                              Виховати людину інтелектуально, не виховавши

                                                              її морально – означає зростити загрозу для суспільства.

                                                                                                                      Теодор Рузвельт

 

   Загальна сутність людської освіти полягає в тому, що   

   людина робить себе в усіх вирішеннях духовною 

   істотою.

                                                           Г.-Х. Гадамер

 

 

      Світоглядні основи навчально-виховного процесу:

 • гармонійне сполучення інтересів особистості та інтересів колективу, суспільства;
 • визнання особистості студента самоцінністю;
 • створення умов для розвитку особистості студента  як суб’єкту життєтворчості;
 • надання допомоги студентам у розвитку їх схильностей, здібностей, захисті життя та здоров’я;
 • залучення студентів до загальнолюдських духовних цінностей та духовної спадщини українського народу;
 • гуманізація міжособистісних відносин та гуманізація навчально-виховного середовища, соціального простору.

 

МЕТОЮ навчально-виховної роботи кафедри є формування всебічно розвиненої, гуманістично орієнтованої особистості майбутнього лікаря, здатної до інноваційного мислення, творчої самореалізації.

 

      З огляду на поставлену мету визначені наступні завдання навчально-виховної роботи:

 • орієнтація на гуманістичні цінності та настанови професійної лікарської етики та деонтології;
 • виховання потреб у освіті, праці, творчій самореалізації, опануванні моральних та естетичних цінностей;
 • формування у студентів філософської, політичної, економічної,  правової, екологічної культур нового типу, зокрема толерантності, здатності до діалогу та активної соціальної поведінки;
 • удосконалення комунікативної культури майбутніх лікарів;
 • залучення до загальнолюдських норм, розвиток навичок життя у полікультурному та поліконфесійному світі;
 • виховання особистості майбутнього лікаря-керівника, здатного до самовдосконалення, безперервного підвищення рівня управлінської культури.