до сайту НМУ  ім. О.Богомольця

Iсторія  кафедри  філософії  та  соціології.
   На головну мови: тільки українська    

Вже  з перших років існування медичного факультету київського  Університету св. Володимира  викладалася соціологія як наукова дисципліна та такі філософські дисципліни: історія філософії, логіка, психологія, соціальна філософія. Першими викладачами філософії були О.М. Новицький, С.С. Гогоцький, О.О. Козлов, Г.І. Челпанов – представники світської та релігійної філософії.

У 1956—1957 н. року була виокремлена самостійна навчальна дисципліна та окрема кафедра філософії. Замість розформованої єдиної кафедри марксизму-ленінізму були створені три самостійні курси суспільних наук. Одним із таких курсів стала кафедра діалектичного та історичного матеріалізму. Це стало можливим ще й тому, що з 1944 року відновив свою діяльність філософський факультет Київського університету ім. Т. Шевченка і його випускники були першими викладачами знову створюваних кафедр вузів. Протягом 1955—1964 рр. він підготував майже 340 фахівців з філософських спеціальностей. Починаючи з 1959 року, на кафедру були зараховані С.М. Стрілець, Д.Я. Фесенко, І.Є. Шейко, М.П. Медведєва, Г.М. Подобашев. Завідувачем кафедри став доцент Л. В. Гаркуша, наукові інтереси якого обіймали проблеми історичного матеріалізму та естетики. Поряд з молодими фахівцями на кафедрі працювали досвідчені викладачі філософії: С.С. Гурвич, М.О. Логвин, А.І. Клевцов, за плечима яких були передвоєнні та буремні роки Вітчизняної війни.

З 1978 р. кафедра філософії постановою Колегії МОЗ була визнана головною по науковій роботі серед філософських кафедр медвузів України, а доц. М.В. Попов — призначений головою республіканської проблемної комісії "Філософські питання сучасної медицини" при Головній Науковій Раді МОЗ. З 1979 р. він був включений до складу ради з "Філософських питань медицини" при Президії ДМИ СРСР.

Приблизно з 1969 року в інституті розпочав працювати методологічний семінар для завідуючих кафедрами. Ініціатором його створення став визначний науковець, схильний до філософсько-методологічних роздумів, завідуючий кафедрою патологічної фізіології проф. М.Н. Зайко (згадка). Спочатку загальне керівництво його роботою здійснював член парткому проф. М. І. Кравчук, а з 1974 року — завідуючий кафедрою філософії доц. М. В. Попов.

Методологічний семінар професорів обговорював широку панораму філософсько-методологічних проблем медицини від стану медикобіологічного дослідження людини до світоглядно-соціологічних питань формування філософської культури випускників інституту. Активну участь у дискусіях на семінарі брали знані професори: К.І. Кульчицький, О.П. Кісельова, Г.Л. Воронков, П.М. Гудзенко, О.Й. Грицюк, О.А. Грандо, І.С. Чекман, О.С. Сокол, та ін. Свою роботу він продовжує і нині, дещо змінивши характер та регулярність засідань.

1992/93 навчального року кафедра здійснила широкомаштабні соціологічні дослідження проблеми формування та функціонування світогляду лікаря в умовах суспільної трансформації. Результати анкетування були оприлюднені у широковідомому журналі “Лікарська справа”. Кафедра філософії нашого університету розробила типову програму з філософії для студентів-медиків і на її основі в 1994 р. вперше видала українською мовою навчальний посібник для медичних ВНЗ, який було реалізовано майже в усіх медвузах України. В ньому значною мірою реалізована ідея профілізації викладання філософії в медичному вузі на основі попереднього педагогічного досвіду,а також врахована критична переоцінка змісту марксистсько-ленінської філософії і розкрита діалогічна форма оволодіння філософією студентами. В 2000 році підготовлена і перевидана нова редакція типової програми з філософії з врахуванням критичних зауважень та пропозицій колег з інших медвузів. Адвома роками раніше в 1998 р. другим, доопрацьованим виданням вийшов навчальний посібник “Філософія”.Він дістав визнання педагогічної громадськості України і був відзначений Нагородою Ярослава Мудрого, встановленою Академією наук вищої школи України. В 1999 р. видано також навчально-методичний посібник з філософії для іноземних студентів, в якому вперше вміщено тлумачний словник філософських термінів чотирма мовами ( українською, російською, англійською та арабською) . Він також запропонований кафедрам інших медвузів. Таким чином реалізується науково-методична функція кафедри філософії НМУ як опорної, що визначено наказом МОЗ України.

Багатопрофільна кафедра соціології була створена в 1991 році. Завідувач кафедри 1991-2000 рік – доктор філос. наук, проф. Н.І. Пасько.

З 2000 року в.о. зав. кафедри – доц. І.М. Сахарчук. Діяльність кафедри пов’язана із здобуттям незалежності української держави, процессами демократизації українського суспільства. Для обов’язкового вивчення студентами, викладачами кафедри на початку 90 років були розроблені та запроваджені нові дисципліни: Історія України, Основи економічної теорії, конституційного права України (з1996 року), Політологія, Соціологія, Українська та зарубіжна культура; елективні курси Проблеми інтелігенції та інтелігентності, Світова культура, та ін. З 2005 року на кафедрі викладається дисципліна «Соціологія та медична соціологія». Викладаючи комплекс означених дисциплін, кафедра розробляла і втілювала в навчальний процес типові, робочі програми та плани, паралельно з традиційними запроваджувала нові форми навчання: проблемні лекції, самостійну роботу студентів під керівництвом викладача, контрольні й тестові завдання. написання рефератів і повідомлень, тощо. Виконуючи функції «опорної з соціології» МОЗ України (1991-2000) кафедра постійно надавала допомогу методичного характеру аналогічним кафедрам вищих навчальних закладів освіти України, ділячись з ними своїм досвідом. Зокрема, за рекомендацією МОЗ України, були підготовлені типові навчальні програми для студентів вищих медичних закладів освіти України з дисциплін, що читаються на кафедрі.

Багатопрофільність кафедри спонукала викладачів досліджувати широке коло суспільствознавчих наукових проблем: соціально-політична і економічна цінність парадигми злагоди в українському суспільстві: Сучасні соціоекологічні проблеми розвитку українського суспільства; Гармонія особистості, суспільства і природи на меді двох тисячоліть; Управління системою охорони здоров’я, шляхи підвищення ефективності виховної роботи в медичних закладах, тощо.

Кафедра філософії та соціології була створена відповідно до рішення Вченої Ради НМУ ім. О.О.Богомольця від 25.06 2008 року. З метою удосконалення викладання гуманітарних та соціально-економічних навчальних дисциплін, професійної підготовки студентів, наказую реорганізувати кафедри соціології та філософії на кафедру філософії та соціології.

Наказ №276 ректора НМУ акад. В.Ф. Москаленка від 25.06 2008 року.

З серпня 2008 року кафедру очолює доктор філософських наук І.В. Васильєва.