Співробітники кафедри філософії та соціології.

Кадровий склад кафедри

(фото співробітників також див. у розділі «фотогалерея»)

 

Васильєва Ірина Василівна, доктор філос. наук, професор, завідувач кафедрою

 
Керівник наукових тем кафедри філософії та соціології  (див.) 

Керівник соціологічної групи Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця (див.)

 Народилась у м. Львів.
Закінчила філософський факультет Київського державного університету ім. Т.Шевченка.
Захистила дисертацію  на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук по темі “Формування розумних потреб як чинник подолання споживацького ставлення до життя  ... ” у 1985 році.
Захистила дисертацію  на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук по темі “Людина у релігійному вимірі: методологічний аспект” у 2010 році.

 Автор та співавтор типових програм з предметів “Соціологія ” (1992 р.), “Соціологія ” (1994 р.), “Соціологія та медична соціологія” (2008 р.), “Етичні проблеми в медицині” (2011 р.), “Основи економічної теорії” (2009 р.). 

Автор та співавтор робочих програм з предметів “Соціологія ”, “Соціологія та медична соціологія”, “Соціологія особистості”, “Етичні проблеми в медицині”, “Основи економічної теорії”, "Основи біоетики та біобезпеки" та ін.

Автор понад 100 наукових, та науково-методичних праць,
зокрема: двох монографій: колективної (1985 рік),
індивідуальної монографії
“Людина у релігійному вимірі / І.В. Васильєва –
К.: Книга плюс – Херсон: ПП. Кальченко., 2009. – 345с. (20.22 д.а.)

 Коло наукових інтересів: філософська та релігійна антропологія, філософія особистості, сучасна соціальна філософія, макросоціологія, філософія та соціологія медицини.

 


Попов Микола Васильович, доктор філос. наук. професор, академік АН ВО 

 Закінчив філософський факультет МГУ ім. Ломоносова. 
З 1976 по 2008 рік працював завідувачем к. філософії НМУ.
Співробітничав з кафедрою філософії Донецького медуніверситета.
Керував виданням міжвідомчого наукового збірника “Філософські питання біології та медицини”.

Автор навчальних (типових та робочих) програм з філософії та інших розділів філософського знання.

Автор 15 підручників та посібників з філософії, філософських проблем медицини. 

Автор та співавтор  монографій:

1.      Філософія та медицина. Нарис про історію розробки філософських проблем медицини в НИМ ім. Богомольця (1841-2001) – К. Центр практ. філософії, 2001;

2.      Аксіологія та медицина. – К. Парапан, 2006;

3.      Біоетика: філософсько-методологічні та соціально-медичні проблеми (у співавторстві з Москаленком В.Ф.) – К., 2005;

4.      Наукова спадщина Ібн Сіни та сучасність. Колективна монографія. – К. 2009.

5.      Науково-філософський ужинок. Вибрані праці. – К., 2010.

 Розробляв проблеми філософії, філософські питання біології та медицини.
Здійснив переклади українською мовою перських поетів Ібн Сіни, Сааді, Гафіза, Румі, російськомовних поетів Р.Гамзатова, В.Висоцького.

 

 

Закордонець Олександр Олексійович, канд. філос. наук, доцент, 

Закінчив філософський факультет Київського державного університету ім. Т.Шевченка.
Фвтор та співавтор програм курсів "Філософія",
Спіавтор підручників “Філософія” для студентів вищих медичних навчальних закладів,
«Философия» для иностранн
ых студентов, «PHILOSOPHY scholarly-applicable methods for international students» К. 2005 та ін.
Проректор НМУ імені  О.О.Богомольця по роботі з іноземними студентами.

 

Нікіфорова Антоніна Хомівна, канд. філос. наук, доцент, 

Закінчила філософський факультет Київського державного університету ім. Т.Шевченка.
Захистила дисертацію  на здобуття наукового ступеню кандидат філософських наук у 1978 році.
З 1977 року працює на кафедрі філософії НМУ ім. Богомольця, у 1996 році присвоєно вчене звання доцента кафедри філософії, 

Відповідальна за навчально-методичну роботу з дисипліни “Філософія”. 

Співавтор типової програми з навчальної дисципліни “Філософія

Автор робочої  програми та лекційного курсу з вибіркової навчальної дисципліни Естетика”.

Автор робочої  програми з навчальної дисципліни “Філософія” для студентів НМУ. Читає лекції та проводить практичні заняття з названих навчальних дисциплін.

Співавтор  підручника “Філософія” для студентів вищих медичних навчальних закладів.

Співавтор  “Методичних порад студентам по підготовці до різних форм контролю знань для дисципліни Філософія”

Співавтор  “Методичних вказівок” для навч.дисципліни Філософія”.

 

 

Сахарчук Іван Михайлович,  канд. істор. наук, доцент 

Відповідальний за наукову роботу кафедри 

Учасник наукового проекту історії НМУ ім. Богомольця. 

Працює на кафедрі філософії та соціології (раніше на кафедрі соціології) асистентом – з 1970 р.

старшим викладачем – з 1972 р. , доцентом – з 1973 року до цього часу. 

Автор робочих програм та лекційних курсів з предметів

«Політологія»,

«Проблеми інтелігенції та інтелігентності»,

«Кратологія – наука про владу» ,

Автор та співавтор методичних матеріалів із згаданих предметів. 

Співавтор 4 монографій:

1.      Страхова медицина в Україні: історія та сучасність – К. Пульсари, 2003;

2.      Професор В.Я. Підгаєцький  - повернення із забуття. – Житомир, Полісся, 2008;

3.      Микола Кудрицький – лікар, педагог, вчений. – Черкаси, Маклаут, 2009;

4.      Доля родини репресованого вченого-гігєніста В.Я. Підгаєцького. – Житомир, Полісся, 2009.

 Автор понад 60  наукових статей.

 

 

Лисенко Вікторія Михайлівна, канд. філос. наук, доцент,  

Закінчила фізико-математичний факультет Кишинівського державного університету, закінчила аспірантуру при кафедрі філософії природничих факультетів Київського державного університету ім. Т.Шевченка.
Сфера відповідальності  – відповідальна за навчально-методичну роботу з соціальних дисциплін.
Автор навчально-методичного посібника «Методика проведения семинарских занятий по основам
экономической теории (для иностранных студентов)»
Автор та сп
івавтор понад 90 наукових та науково-методичних праць.

 

 

Єзікян Гурген Михайлович,  канд. істор. наук,

 Закінчив історико-філологічний факультет Тбіліського педагогічного інституту. З 1965 року працював у НМУ старшим лаборантом, зав. методичним кабінетом, з 1973 – асистентом, з 1981 року – старшим викладачем, 2004-2006 роки – доцент кафедри соціології. Зараз працює ст. викладачем кафедри філософії та соціології.  

Заступник декана по роботі з іноземними студентами (1981-84).
Відповідає за навчально-методичну роботу кафедри. 

Учасник наукового проекту історії НМУ ім. Богомольця.

Співавтор типової програми з соціології.

 Співавтор 2 монографій:

1.      Страхова медицина в Україні: історія та сучасність – К. Пульсари, 2003;

2.      Ступенями восстановления здравохранения Украинской ССР в 1943-1955 годах. (1991 год, депонент) 

Керівник студентського наукового гуртка.

Автор  понад 40 наукових статей.

 

 

Білецька Лідія Вікентіївна, канд. філос. наук, ст. викладач 

Закінчила філософський факультет Київського державного університету ім. Т.Шевченка.
Захистила дисертацію  на здобуття наукового ступеню кандидат філософських наук.
З 1986 року працює на кафедрі філософії НМУ ім. Богомольця, спочатку викладачем, далі – старшим викладачем.

Секретар кафедри. 

Співавтор типової програми з навчальної дисципліни “Філософія”.
Співавтор робочої  програми з навчальної дисципліни “Філософія” для студентів НМУ. 

Автор посібника  “Релігієзнавство” для студентів-іноземців (2005р.).

Співавтор  “Методичних вказівок” для навч.дисципліни Філософія”.

Автор та співавтор робочих програм та лекційних курсів з предметів “Філософія”, “Релігієзнавство”.

 

 

Алікін  Володимир  Семенович,  канд. філос. наук, ст. викладач 

Закінчив філософський  факультет Київського університету ім. Т.Г. Шевченка.

З 1980 року – лаборант, згодом викладач та старший викладач кафедри філософії НМУ.

Відповідальний за роботу з іноземними студентами. 

Учасник наукового проекту історії НМУ ім. Богомольця. 

Співавтор підручника «Філософія для студентів-медиків».

Співавтор словника «Краткий политологический словарь».

 

Автор понад 30 наукових та методичних праць.

 

 

Місержи Світлана Дмитрівна,  канд. політ. наук, ст. викладач.
 

Закінчила історичний факультет Одеського державного університету ім. І.І. Мечнікова, присвоєна кваліфікація – історик, викладач історії та суспільних наук. Закінчила аспірантуру.

Захистила дисертацію на тему «Етнокультурні самоідентифікації учнівської молоді в умовах трансформації українського суспільства» (2006 р.). 

Співавтор типової програми з дисципліни «Основи економічної теорії» для студентів спеціальності «Медична психологія» - 7.110110.

 Автор навчально-методичного комплексу з курсу «Основи економічної теорії» для студентів спеціальностей – «Лікувальна справа» - 7.110101,  «Педіатрія» - 7.110104, «Медико-профілактична справа» - 7.110105, «Медична психологія» - 7.110110. Також є автором навчально-методичних комплексів з дисциплін: «Політологія», «Cвітовий  політичний  процес та геополітика”, «Політичні ідеології» тощо. 

Має більше 50 наукових праць. 

Сфера наукових інтересів – політична економія, історія економіки та  економічної думки, проблеми геополітики та геоекономіки, економічні та політичні аспекти охорони здоров’я.

 

 

Нечушкіна Ольга Валеріївна, ст. викладач 

Закінчила факультет соціології  Міжнародного Соломонова Університету, отримала диплом магістра соціології з відзнакою.  Навчалась в аспірантурі інституту соціології НАН України. З 2004  року викладач, з 2007 року - старший викладач кафедри соціології, з 2008 року - старший викладач кафедри філософії та соціології НМУ.

Заступник голови соціологічної групи НМУ

Співавтор типових програми з дисциплін
 «Соціологія та медична соціологія», «Етичні проблеми в медицині» (2011)

Співавтор посібника “Соціологія та медична соціологія”.

Співавтор робочої програми та методичних матеріалів з предмету «Основи біоетики та біобезпеки» (2011)

Автор та співавтор методичних матеріалів з предмету  «Етичні проблеми в медицині» та ін.   

Автор понад 30 наукових робіт. 

Коло наукових інтересів: соціологія медицини, соціальна поведінка, етичні проблеми в медицині та охороні здоров’я.

 

 

 

Кірієнко Сергій Володимирович, викладач 

Закінчив з відзнакою філософський факультет Київського університету ім. Т.Г. Шевченка, аспірантуру. 

 Співавтор типових програм з предметів
«Філософія» (2006 рік) , «Теорія пізнання та медицина» , «Теорія пізнання та фармація» (2011),
«Етичні проблеми в медицині» (2011) 

Автор лекційних курсів та робочих програм з предметів
«Теорія пізнання та медична діагностика» (2008 рік), «Теорія пізнання та медицина», «Теорія пізнання та фармація» (2011 рік),
«Етика» (за 90-годинною програмою 2005 р., за  60-годинною програмою 2009 рік),
«Біоетика» (2009 рік),
«Етичні проблеми в медицині» (2011 рік) .
«Основи біоетики та біобезпеки» (2011)

Автор та співавтор методичних матеріалів з предметів «Філософія», «Теорія пізнання та медична діагностика», «Етика», «Біоетика», «Етичні проблеми в медицині», «Основи біоетики та біобезпеки».  

 Автор понад 20 наукових та науково-методичних  робіт. 

 

Романюк Оксана Вікторівна, викладач

Закінчила магістратуру при філософському факультеті   Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка ,
з 2006 року – ст. лаборант кафедри соціології,
з 2008 року – викладач кафедри філософії та соціології  НМУ ім. О.О.Богомольця. 

На кафедрі виконує функції заст. профорга. Заступник керівника студентського наукового гуртка.

 
Автор близько 30 наукових праць.

 

 

Крицький Олег Васильович, ст. викладач 

Закінчив філософський  факультет Київського університету ім. Т.Г. Шевченка , аспірантуру КІСІ, 
з 1996 року – викладач, ст. викладач кафедри філософії, з 2008 року – ст. викладач кафедри філософії та соціології НМУ.

 На кафедрі виконує функції профорга, відповідальний за технічне забезпечення кафедри в сфері електронних комунікацій.

 Автор та співавтор учбово-методичних програм та рекомендацій.